Thứ năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
CV 947 tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và người LĐ
09:25 - 03/05/2012

tham gia thi tuyển đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc vào ngày 17, 18/12/2011

 

      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                               *                     Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

              Số 947-CV/HNDTW

 “V/v tuyên truyền, vận động hội viên,

 nông dân và người lao động tham gia

      thi tuyển đi làm việc có thời hạn

 tại Hàn Quốc vào ngày 17, 18/12/2011”

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An,

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa,

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh,

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang,

- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình.

 

Theo thông báo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thi tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc năm 2012, đến nay đã có 28.104 lao động của các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Quảng Bình đăng ký và được chấp nhận tham gia đợt thi tuyển đi làm việc ở Hàn Quốc vào ngày 17, 18/12/2011 (số người đăng ký cụ thể theo danh sách kèm theo Công văn này). Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-2016. Chủ trương này sẽ góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển đổi cơ cấu lao động ở nông thôn.

Để thực hiện tốt Chương trình này, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho hội viên nông dân và người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; tránh tình trạng bị lợi dụng để lừa đảo, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu:

1- Ban Thường vụ Hội Nông dân 5 tỉnh nêu trên, bằng mọi biện pháp, thông tin cho cán bộ, hội viên, nông dân và người lao động các địa bàn được lựa chọn trong tỉnh về chủ trương này; đồng thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các nội dung cần thiết đối với người đi lao động tại Hàn Quốc năm 2012 như sau:

- Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc phải nộp lệ phí: 24 USD (đô- la Mỹ).

- Sau khi đã được chủ lao động phía Hàn Quốc lựa chọn và ký hợp đồng, người lao động phải nộp một khoản tiền theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và tham gia một khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Quốc trước khi xuất cảnh, bao gổm các khoản sau:

+ Nộp 630 USD (đô- la Mỹ) cho Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để mua vé máy bay (350 USD); làm visa (50 USD); Phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết và xử lý Hồ sơ (230 USD).

+ Khi xuất cảnh, người lao động phải mang theo 500 USD để mua bảo hiểm rủi ro và bảo hiểm hồi hương tại Hàn Quốc.

- Tổng cộng số tiền mỗi người lao động phải chi phí là 1.154 USD (Một nghìn một trăm năm mươi tư đô- la Mỹ). Ngoài số tiền trên, người lao động không phải đóng góp thêm bất cứ khoản chi phí nào khác.

2- Ban Thường vụ Hội Nông dân 5 tỉnh nêu trên cho in sao Công văn này gửi đến Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp xã, để phổ biến nội dung Công văn này đến cán bộ, hội viên, nông dân và người lao động dự kiến tham gia đợt thi tuyển và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương đăng nội dung Công văn này để các đối tượng trên được biết.

3- Giao Trường Trung cấp Nghề- Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Trung ương Hội.

 Nơi nhận:                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đ/c Chủ tịch BCH TW Hội, (để b/c)        PHÓ CHỦ TỊCH  

- Thường trực TW Hội,

- Như kính gửi,                                                      (đã ký)

- Các ban, đơn vị Trung ương Hội,

- Báo Nông thôn ngày nay (đưa tin)

- Lưu VT.                                                 

                                                            Lều Vũ Điều


                  DANH SÁCH LAO ĐỘNG TỈNH THANH HOÁ

                       (Kèm theo Công văn số 947-CV/HNDTW)

 

STT

Huyện

Số lượng/người

1

TP Thanh Hoá

206

2

Sầm Sơn

46

3

Bỉm Sơn

129

4

Mường Lát

12

5

Quan Hoá

24

6

Lang Chánh

25

7

Bá Thước

56

8

Ngọc Lặc

40

9

Quan Sơn

24

10

Hà Trung

294

11

Cẩm Thuỷ

91

12

Thạch Thành

80

13

Vĩnh Lộc

226

14

Thọ Xuân

281

15

Yên Định

321

16

Thường Xuân

71

17

Triệu Sơn

664

18

Thiệu Hoá

692

19

Hoằng Hoá

1190

20

Hậu Lộc

150

21

Như Xuân

62

22

Nga Sơn

200

23

Như Thanh

104

24

Nông Cống

294

25

Quảng Xương

414

26

Tĩnh Gia

107

Tổng

 

5538

                

                  DANH SÁCH LAO ĐỘNG TỈNH HÀ TĨNH

                      (Kèm theo Công văn số 947-CV/HNDTW)

 

STT

Huyện

Số lượng/người

1

Hồng Lĩnh

115

2

Nghi Xuân

1259

3

Can Lộc

356

4

Đức Thọ

458

5

Thạch Hà

407

6

Hương Khê

124

7

Hương Sơn

235

8

Cẩm Xuyên

1072

9

Kỳ Anh

319

10

Vũ Quang

72

11

Lộc Hà

369

12

TP Hà Tĩnh

167

Tổng

 

4953

 

 

               DANH SÁCH LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH

                      (Kèm theo Công văn số 947-CV/HNDTW)

 

STT

Huyện

Số lượng/người

1

Đồng Hới

440

2

Tuyên Hoá

56

3

Minh Hoá

25

4

Quảng Trạch

726

5

Quảng Ninh

417

6

Bố Trạch

1088

Tổng

 

2752

 

 

                   DANH SÁCH LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

                        (Kèm theo Công văn số 947-CV/HNDTW)

 

STT

Huyện

Số lượng/người

1

Việt Yên

238

2

Lạng Giang

384

3

Yên Thế

119

4

Yên Dũng

434

5

Sơn Động

43

6

Tân Yên

271

7

Lục Ngạn

100

8

Lục Nam

716

9

Hiệp Hoà

52

Tổng

 

2357

 

 

                  DANH SÁCH LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

                      (Kèm theo Công văn số 947-CV/HNDTW)

 

STT

Huyện

Số lượng/người

1

Diễn Châu

1525

2

Vinh

1099

3

Quế Phong

15

4

Yên Thành

991

5

Thanh Chương

1014

6

Đô Lương

700

7

Anh Sơn

256

8

Con Cuông

35

9

Quỳ Châu

20

10

Quỳ Hợp

247

11

Nam Đàn

1460

12

Nghĩa Đàn

395

13

Tân Kỳ

368

14

Nghi Lộc

1691

15

Cửa Lò

268

16

Quỳnh Lưu

1213

17

Hưng Nguyên

1207

Tổng

 

12.504

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá