Thứ tư, 18/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch số 714 tổ chức hội nghị tổng kết PTND thi đua SXKD giỏi toàn quốc lần thứ IV.
09:27 - 03/05/2012

   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                             -*-                            Hà Nội, ngày 03  tháng 10 năm 2011

             Số: 714 KH/ HNDTW.

                    

 

K hOch

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO

NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI

TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV.

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Đánh giá tình hình thực hiện phong trào 5 năm, giai đoạn 2007- 2011, những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2012-2016. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình tổ chức, thực hiện phong trào.

Thông qua phong trào, đề xuất với Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

3. Tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành, thu hút các nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp, phát triển phong trào đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội vững mạnh.  

4. Tổ chức Hội nghị tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

1. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào nông dân  thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2007- 2011; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2012-2016.

2. Báo cáo tham luận một số điển hình xuất sắc.

3. Khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

4. Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành.

5. Phối hợp trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong phong trào.

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại Thủ đô - Hà Nội.

IV. THỜI GIAN: Tháng 4 năm 2012.

V. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ: dự kiến 400 đại biểu.

          1. Đại biểu chính thức:

          - Thường trực, Ban  Thường vụ Trung ương Hội;

- Đại diện các Ban, đơn vị Trung ương Hội.

- Đại diện các tỉnh, thành Hội.

- Đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các địa phương.

2. Khách mời:

          - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

          - Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương.

          - Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

          - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và một số đoàn thể.

          - Một số nhà khoa học, một số doanh nghiệp.

          - Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

          - Các Nhà tài trợ.

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Các tỉnh, thành Hội:

          1.1. Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đọan 2007-2011cấp tỉnh (thành) kết thúc trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

          1.2. Chọn đại biểu đủ tiêu chuẩn đi dự Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc.

          1.3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền làm nổi bật mục đích, ý nghĩa, và kết quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

          1.4. Viết báo cáo kết quả của tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc, lập danh sách đại biểu về dự hội nghị đúng thời gian quy định.

            1.5. Đề nghị khen thưởng cho các tập thể và nông dân tiêu biểu, xuất sắc.

2. Trung ương Hội:

          2.1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị gồm các đồng chí có tên sau:

- Đồng chí Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội- Trưởng Ban, phụ trách chung.

- Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế -Phó ban, kiêm Trưởng Tiểu Ban nội dung.

- Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên huấn - Phó ban, kiêm Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền - khánh tiết.

- Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng - Phó ban, kiêm Trưởng Tiểu Ban Lễ tân - Hậu cần.

- Đồng chí Đinh Thị Hoàng Lan - Ủy viên BCH Trung ương Hội, Phó Ban Tổ chức - Ủy viên, phụ trách công tác Thi đua, khen thưởng.

2.2. Các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị do Trưởng Tiểu Ban đề xuất số lượng người, Ban Tổ chức Hội nghị ra quyết định thành lập.

          2.3. Tiến độ thực hiện.

          2.3.1. Quý IV /2011.

            - Thành lập các Tiểu Ban phục vụ Hội nghị.

          - Triển khai Kế hoạch Hội nghị.

          - Thẩm định báo cáo tổng kết 5 năm của tỉnh, thành Hội.

          - Hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào.

          - Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội lựa chọn đại biểu và báo cáo điển hình của tỉnh, thành Hội.

- Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội sưu tầm hình ảnh, sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp đặc sắc của Nông dân và phong trào để giới thiệu và trưng bầy tại Hội nghị.          

 2.3.2. Quý I/2012:

          - Tổ chức tuyên truyền kết quả phong trào.

- Thông qua báo cáo tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm (2007- 2011); phương hướng, nhiệm vụ, và giải pháp giai đoạn 2012 -2016.

- Thông qua các báo cáo tham luận.

- Thẩm định các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc.

- Tập hợp hồ sơ khen thưởng; trình khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc với cấp có thẩm quyền.        

          - Chuẩn bị cơ sở vật chất để Hội nghị tổ chức thành công.

          - Mời đại biểu.

2.3.3. Tổ chức Hội nghị trong tháng 4 năm 2012.

            3. Kinh phí: Ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định.

          Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc, các tỉnh, thành Hội, các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

                                            TM BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận :                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực TW Hội;

- Các đ/c UVBTV TW Hội;                                            (đã ký)

- Các tỉnh, thành Hội;                                  Nguyễn Duy Lượng

- Các Ban, đơn vị TƯHội;

- Lưu VT, BKT.

                                         

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá