Chủ nhật, 23/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn số 741 về công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam
09:58 - 03/05/2012

  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                               *                              Hà Nội, ngày 06 tháng 10  năm 2011

              Số : 741-HD/HNDTW

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam

 

Căn cứ Kế hoạch số 499-KH/HNDTW, ngày 20 tháng 7 năm 2011 về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội các cấp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong những năm qua do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tạo sự chuyển biến thực sự trong hành động, nhằm góp phần phát huy truyền thống cách mạng, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 2. Giúp cán bộ Hội viên nông dân hiểu được thành tựu và những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; động viên, khuyến khích giai cấp nông dân cả nước vươn lên góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

 3. Gắn việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp với tuyên truyền các sự kiện và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; khẳng định vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam. Nêu bật các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân gắn với từng thời kỳ lịch sử Cách mạng Việt Nam; những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 4. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nông dân đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Bảy (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

 5. Công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp phải thể hiện được ý nghĩa chính trị và sự kiện quan trọng, ngày hội lớn của nông dân cả nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tổ chức sinh hoạt chính trị về truyền thống cách mạng vẻ vang trong hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành của Hội và giai cấp Nông dân Việt Nam đến sâu rộng các tầng lớp nông dân và nhân dân gắn với phổ biến, quán triệt Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673 -QĐ/TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01- CT/TW, ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chỉ thị số 03 - CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động của Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam, nhất là những nét mới, nổi bật của hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua theo tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, nâng cao năng lực của tổ chức Hội.

4. Giới thiệu và tuyên truyền những tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Những vấn đề nông dân đang phải đối mặt: khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát, giá cả tăng; vấn đề việc làm; biến đổi khí hậu, thiên tai; tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đến giá trị văn hoá, truyền thống gia đình; các tệ nạn xã hội…

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của Hội; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh - truyền hình của tỉnh và Trung ương tuyên truyền các hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong việc thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước.

6. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội nông dân Việt Nam.

7. Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, những định hướng hoạt động Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới.

8. Diễn biến, kết quả của Đại hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN:

1. Đợt 1: từ cuối năm 2011 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Nông dân cấp tỉnh từ qúy IV/2011 đến qúy III/2013:

- Tuyên truyền những quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Vai trò, vị trí và những đóng góp của các tầng lớp nông dân cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, đất nước những điển hình tập thể cá nhân nông dân xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

- Tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Nông dân các cấp; dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội nông dân Việt Nam.

- Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam qua 81 năm trưởng thành và phát triển; những đóng góp và những tấm gương tiêu biểu của nông dân, các thế hệ cán bộ Hội các cấp.

2. Đợt 2: Từ sau Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh đến trước khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội nông dân Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2013-2018; các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội nông dân Việt Nam.

3. Đợt 3: Trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam

a. Trong thời gian tiến hành Đại hội:

- Tuyên truyền những thành tích của nông dân và các cấp Hội chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền về các hoạt động của Đại hội: các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; các bài tham luận, phát biểu tại Đại hội.

b. Sau Đại hội:

- Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội nông dân Việt Nam.

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam và các phong trào thi đua, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội.

IV. CÁC BIỆN PHÁP, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

  - Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ hội viên nông dân về các nội dung trước, trong và sau Đại hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; đưa các nội dung tuyên truyền vào bản tin sinh hoạt định kỳ để làm tài liệu tuyên truyền.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Hội và Đại hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; giao lưu, sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương như: tọa đàm, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ.

- Lồng ghép tuyên truyền hoạt động Hội và phong trào nông dân với các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp, các sự kiện lớn của đất nước.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

2. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

4. Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

5. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

6. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

7. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

8. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh, thành Hội xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đạt hiệu quả; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện sau mỗi đợt tuyên truyền về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội. 

 

 

Nơi nhận:                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực TW Hội                              PHÓ CHỦ TỊCH

- Các tỉnh, thành Hội

- Các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội                 (đã ký)

- Lưu.                                                         Lê Hoàng Minh

 

 

  

Ghi chú: Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam được đăng trên trang Website của Hội Nông dân Việt Nam: www.hoinongdan.org hoặc nongdan.vn.

 

                                                                                                 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá