Thứ bảy, 02/07/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường trình bày
02:19 - 01/07/2013

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

- Kính thưa các vị khách quí,

- Thưa các đại biểu dự Đại hội.

Hôm nay, tại Hà Nội - Thủ đô văn hiến và anh hùng, Hội Nông dân Việt Nam long trọng khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-2018. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt chào mừng 1.169 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân đã về dự Đại hội. Đại hội của tinh thần: “Đoàn kết - Đổi mới - Chủ động - Hội nhập - Phát triển bền vững”.

Đại hội chúng ta vinh dự, phấn khởi được đón tiếp và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhliệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư TƯ Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội; một số doanh nghiệp; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá V đã nghỉ hưu và chuyển công tác. Các đồng chí đã dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ, sự động viên, cổ vũ to lớn đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam vững bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và các địa phương đến dự và đưa tin Đại hội.

Trong buổi khai mạc trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì tương lai, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta mãi mãi biết ơn các thế hệ nông dân Việt Nam đã góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa Đại hội,

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, có lúc gay gắt nhất là khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng với truyền thống cần cù, đoàn kết vượt khó, với ý chí tự lực, tự cường, sự thông minh, sáng tạo, hội viên và nông dân cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đã có bước phát triển mới trong việc tập hợp, vận động nông dân. Phương thức hoạt động của Hội được đổi mới, gắn công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giầu; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thông qua các hoạt động của Hội, sự hiểu biết về chính sách, pháp luật và trình độ sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn; từng bước khẳng định vai trò của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Những thành tựu to lớn và sự ổn định, phát triển của nông nghiệp, nông thôn do giai cấp nông dân đóng vai trò chính là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong những thời điểm nước ta phải đối mặt với  tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vừa qua.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Hội, nhiệm kỳ 2008-2013. Đồng thời, cũng thấy rõ những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V) và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2013-2018, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Tại diễn đàn Đại hội, chúng ta tiếp tục khẳng định niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Viẹt Nam với Đảng, Nhà nước, đồng thời phản ánh  những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của hội viên, nông dân về các vấn đề khó khăn, bức xúc của đời sống nông dân hiện nay.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Nông dân các cấp trong công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước của nông dân chào mừng Đại hội; góp phần thiết thực cho thành công của Đại hội và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội V đề ra.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội qua các thời kỳ; ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân tại Đại hội các cấp trên khắp các vùng, miền của đất nước, đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội, đã khẳng định những kết quả đã đạt được và làm sáng tỏ những định hướng về xây dựng tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra trong thời điểm cả nước đang tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) vừa ban hành Nghị quyết về Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đảng và Nhà nước ta xác định rõ vai trò và vị thế của nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chủ trương nhất quán tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quan điểm: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong những năm tới, nông nghiệp, nông thôn nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Nông nghiệp chưa thoát khỏi qui mô sản xuất nhỏ, phân tán, năng suất, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng tốt yêu cầu; Trình độ văn hoá, tay nghề, chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn còn hạn chế, đang ở giai đoạn đầu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Ô nhiễm môi trường đang gia tăng. Phân hoá giầu, nghèo đang diễn ra và vẫn còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc khác ở nông thôn cần được giải quyết.

Tình hình trên đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức vận động nông dân. Đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra về nâng cao đời sống, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ sản xuất, kinh doanh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân. Từng bước thực hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Kính thưa Đại hội,

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

Kính chúc các vị khách quý và các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá