Thứ năm, 29/10/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Những bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng NTM của Bắc Hà
08:39 - 22/03/2019
Qua hơn 8 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, huyện Bắc Hà đã rút ra được những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Bắc Hà (Lào Cai) còn một số khó khăn, như lao động nông nghiệp trên địa bàn chiếm tỷ lệ cao, thu nhập của các hộ dân vùng cao còn thấp, còn 03 xã Bản Già, Lùng Cải, Hoàng Thu Phố có tỷ lệ hộ nghèo ở mức trên 50%; địa bàn các xã rộng, địa hình hiểm trở, chia cắt, đi lại khó khăn; thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ...

Vùng trồng cây dược liệu Atiso mang lại thu nhập cao cho người dân

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên việc ứng dụng tiến bộ KHKT, KH- CN vào SX còn gặp nhiều khó khăn. Vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu; lựa chọn mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội còn nhiều khó khăn…. Qua hơn 8 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, huyện Bắc Hà cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu sau:

Một là, phải coi việc xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp uỷ, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện. Chú trọng  đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phương pháp vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; trong đó phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong quản lý, điều hành.

Hai là, tổ chức tốt phương châm phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, các hoạt động do chính người dân ở thôn, xã dân chủ bàn bạc, quyết định.

Ba là, xây dựng NTM phải trên cơ sở lồng ghép các chương trình MTQG, chương trình hỗ trợ có mục tiêu; các chương trình, dự án đang triển khai ở nông thôn và huy động đóng góp công sức của nhân dân.

Bốn là, xây dựng NTM được gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên cơ sở đảm bảo quốc phòng và an ninh của địa phương.

Năm là, để thực hiện thành công xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, cần phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong quản lý, điều hành. 

Sáu là, khi thực hiện, các xã phải sắp xếp, lựa chọn thực hiện các tiêu chí phù hợp với tình hình địa phương, chọn những tiêu chí đáp ứng nguyện vọng của người dân để thực hiện trước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân… 

Trước mắt, trong năm 2019, BCĐ chương trình MTQG về xây dựng NTM huyện Bắc Hà đã đề ra mục tiêu duy trì bền vững 03 xã Tà Chải, Bảo Nhai và Na Hối đạt chuẩn NTM, công nhận mới ít nhất 02 xã Nậm Đét và Bản Phố đạt chuẩn. Củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu số tiêu chí đạt bình quân của một xã trên 12 tiêu chí/xã.

Để thực hiện thành công, thắng lợi mục tiêu này, huyện Bắc Hà tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: 

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nội dung xây dựng NTM từ huyện đến tận thôn bản để người dân hiểu rõ về mục tiêu, nội dung, phương châm xây dựng NTM. Qua đó tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của nhân dân, làm cho từng người dân hiểu xây dựng NTM là trách nhiệm của bản thân, là công việc hàng ngày; từ đó tự thân vận động, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, thiếu động lực tham gia xây dựng NTM.

Thứ hai, tập trung huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động. Vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách; lồng ghép, tranh thủ nguồn hỗ trợ ngân sách; đồng thời tăng cường huy động nguồn lực từ cộng đồng, đóng góp tự nguyện của nhân dân, tổ chức, cá nhân, các DN,... để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Thứ ba, tập trung phát triển kinh tế và tổ chức SX trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế đất đai, khí hậu của từng vùng và gắn với thị trường. Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển SX. Phát triển mạnh các ngành nghề, dịch vụ tại các xã. Phấn đấu giá trị SX trên đơn vị canh tác đạt hơn 40 triệu/ha, GDP bình quân đầu người 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%.

Thứ tư, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ  môi trường, trong đó trọng tâm chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao Bắc Hà gắn với phát triển du lịch, đưa Bắc Hà trở thành vùng văn hóa, điểm du lịch hấp dẫn ở Lào Cai.

Thứ năm, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo nhân dân các dân tộc địa phương đoàn kết thi đua chung sức xây dựng NTM.

Thứ sáu, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, chú trọng phát huy nội lực quyết tâm phấn đấu  hoàn thành mục tiêu đưa 2 xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc Mông, Dao là Bản Phố và Nậm Đét về đích năm 2019.

Thứ bảy, chú trọng duy trì và nhân rộng mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng thôn NTM, xây dựng thôn NTM, đặc biệt là thôn kiểu mẫu.

Trong quá trình triển khai, BCĐ chương trình từ huyện đến cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của địa phương, tỉnh và Trung ương tập trung tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo; những nhân tố mới điển hình, nêu gương tại các địa phương trong quá trình thực hiện. Các tổ chức, đoàn thể các cấp đã vận động, huy động hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động hướng về xây dựng NTM như mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Xây dựng công sở xanh, sạch , đẹp”, “Mỗi gia đình một mô hình kinh tế hộ”, “Tuổi trẻ Bắc Hà chung sức xây dựng NTM”…

LÝ BÌNH MINH (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.950
56.400
Vàng nhẫn
53.550
54.050
Vàng nhẫn
53.550
54.150
Tỷ giá