Thứ năm, 30/06/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND các cấp tập trung tuyên truyền cho công tác dạy nghề
14:39 - 26/12/2018
(Cổng ĐT HND)-Trong 6 năm (2010-2015), các cấp Hội đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 362.000 lao động nông thôn. Trong đó:  Trực tiếp đào tạo nghề cho 112.000 người; phối hợp với các tổ chức khác để đào tạo nghề cho: 250.000 người.
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam Nguyễn Văn Đại khai giảng lớp dạy nghề


Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án nhằm phát huy vai trò của các cấp hội trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, trong đó một trong những nhiệm vụ quan trọng là đào tạo nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn.


Tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã nêu trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam: “Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh; tham gia dạy nghề và giám sát tình hình thực hiện đề án ở địa phương”.


Tại Quyết định số 971/QĐ-TTg đã nêu trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam: “Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh; làm đầu mối tham gia tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; phối hợp cùng với Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã”.


Ngay khi sau khi Đề án được ban hành, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Cơ quan thường trực triển khai Đề án đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Trung ương, chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở các Bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) trong đó, thành viên Hội nông dân các cấp tham gia là cơ cấu cứng trong Ban chỉ đạo các cấp.


Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 và phát huy hơn nữa kết quả phối hợp giữa Bộ LĐTBXH và Hội nông dân (2007-2010), năm 2011, Bộ LĐTBXH và Hội Nông dân Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp Công tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 – 2016, trong đó nêu rõ mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, các chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động và xã hội đối với nông dân.

 
 Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho nông dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 
 Tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


Thực hiện Chương trình phối hợp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã giao cho Tổng cục giáo dục nghề nghiệp làm đầu mối; hàng năm phối hợp với Hội để chỉ đạo, triển khai các nội dung của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án ở các cấp và tổng hợp đề xuất phân bổ kinh phí hỗ trợ để Hội thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án.


Thường trực Trung ương Hội đã quán triệt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đối với Hội Nông dân Việt Nam tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa V (tháng 6/2010); đồng thời hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn.


Ở Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh, Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của Hội: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Website Hội Nông dân Việt Nam… xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn trên các ấn phẩm chính, các trang điện tử, trang thông tin; phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn.


Tăng cường thông tin hoạt động theo chuyên đề để cán bộ Hội các cấp làm cẩm nang cho hoạt động tư vấn trực tiếp đối với lao động nông thôn; biểu dương, cổ vũ hoạt động của cán bộ Hội trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện việc thực hiện Đề án tại các địa bàn;
Tuyên truyền để nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tổ chức lao động và truyền nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn; giới thiệu các điển hình về đào tạo nghề gắn với với các làng nghề, các vùng chuyên canh, các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; các hộ gia đình nông dân, các hợp tác xã áp dụng thành công kiến thức và kỹ năng từ các lớp đào tạo nghề.


Đồng thời Trung ương Hội đã phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền và tư vấn cho đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (trong đó cán bộ Hội cơ sở chiếm 75%). Đây là lực lượng nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn miễn phí cho lao động nông thôn về đào tạo nghề gắn với tạo việc làm trong tình hình mới.
 

Đối với cấp tỉnh, đến nay trên địa bàn cả nước đã có 63/63 Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và 100% Hội Nông dân các huyện đã cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg cấp tỉnh, huyện.

 
Các cấp Hội đã chú trọng công tác tư vấn cho lao động nông thôn về học nghề, chọn nghề, định hướng phát triển nghề, vay vốn giải quyết việc làm trước và sau học nghề. Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn đưa nội dung tuyên truyền, vận động trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội Nông dân tại các thôn, bản, làng.

 
Phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội khác để lồng ghép tuyên truyền, tư vấn cho lao động nông thôn; Hội Nông dân cấp tỉnh giao cho các trung tâm Đào tạo nghề và Hỗ trợ nông dân cử cán bộ đến từng xã trên địa bàn để tuyên truyền và trực tiếp tư vấn học nghề và việc làm miễn phí cho lao động nông thôn.


Qua công tác tuyên truyền của Hội đã kịp thời truyền tải nội dung các chính sách hỗ trợ đào tạo, vay vốn giải quyết việc làm cho người nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; góp phần tạo xã hội học tập, bước đầu hình thành ý thức và thói quen của của nông dân trong việc dành ưu tiên cho học nghề, tạo việc làm phù hợp với xu thế phát triển bền vững của cộng đồng.

Hải Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá