Thứ ba, 30/05/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
11:14 - 18/01/2018
 
     HỘI NÔNG DÂN  VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
        Số 02 - CT/HNDTW                        Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân
các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
-------------------
 
Năm 2018 là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm, tiềm năng, sức sáng tạo, năng động của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2018 với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI” với các nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gắn với sơ, tổng kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Hội, thi đua xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu do Hội Nông dân trực tiếp thực hiện như phát triển hội viên, đào tạo nghề cho nông dân, phát triển và tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ động viên hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ giúp đỡ nông dân nghèo biết sản xuất hàng hóa, biết bảo quản, biết tiêu dùng, đoàn kết xây dựng làng quê, thôn, bản xanh, sạch đẹp, văn minh, đáng sống.

2. Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ phát động và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn chặt với vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 12 (Khóa VI); phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chăm lo lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

3. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Làm tốt công tác điều tra, khảo sát theo Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

4. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Chú trọng các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; thi đua đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở.

5. Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông dân, nhất là nông dân các dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

6. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tham gia ủng hộ “Quỹ hạt thóc vàng” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động mỗi hội viên nông dân đóng góp ít nhất một nghìn đồng và các nhà hảo tâm đóng góp tiền để xây dựng nhà bia tưởng niệm người có công với cách mạng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm mang tên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

7. Xây dựng các điển hình cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác của Hội. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản ánh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội. Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

8. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62 - ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, thiết thực mang tên Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

9. Công tác thông tin tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan thông tin truyền thông của Hội tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Hướng dẫn hội viên, nông dân chỉ sản xuất những hàng hóa nông sản có giá trị kinh tế, có thị trường và có doanh nghiệp đỡ đầu để gắn chặt các khâu từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo một chuỗi giá trị bền vững. Tuyên truyền, vận động nông dân chỉ sản xuất, chế biến tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký thực hiện các nội dung thi đua, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội khi kết thúc đợt thi đua.

Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Ban Tổ chức Trung ương Hội phối hợp với các ban, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Trung ương Hội tổng kết, biểu dương, khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua gắn với Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội./
 
                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ                                                                       
Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng
 TĐKT TW (để báo cáo);
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;                    (Đã ký)
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban Đảng Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;                                  
- Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Hội;                
Thào Xuân Sùng
- Các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội NDVN;         
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;                                                          
- Lưu VP, BTC.  
                                                                         
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá