Chủ nhật, 11/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v báo cáo số liệu tổ chức xây dựng Hội nhiệm kỳ 2013-2018
17:22 - 03/04/2018
 
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     *
        Số  3859 - CV/HNDTW                Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018
"V/v báo cáo số liệu tổ chức
xây dựng Hội nhiệm kỳ 2013-2018"Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
Để tổng hợp số liệu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời tăng cường theo dõi, quản lý, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu hội viên, công tác tổ chức cơ sở Hội, việc kiện toàn cán bộ chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai rà soát, tổng hợp, thống kê báo cáo số liệu theo các biểu mẫu sau:

1- Biểu mẫu số liệu tổ chức xây dựng Hội 5 năm (2013-2018). Hoàn thành và gửi về Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trước ngày 30/5/2018.

2- Biểu mẫu thống kê chất lượng đại biểu dự đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 (Biểu mẫu cấp cơ sở và cấp huyện gửi về trước ngày 30/6/2018, Biểu mẫu cấp tỉnh gửi về trước ngày 30/9/2018).

(File mềm gửi qua địa chỉ Email: bantochuctwhnd@gmail.com).

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và nội dung yêu cầu. 

 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Trung ương Hội (để b/c);
- Lưu BTC, VT.
   T/L BAN THƯỜNG VỤ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
             (Đã ký)


 
         Bùi Thị Thơm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá