Chủ nhật, 11/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023
14:25 - 06/04/2018
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        TIỂU BAN TT - KT ĐẠI HỘI
 ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII            
Hà Nội, ngày 28 tháng 3  năm 2018
                    *
        Số 314 - KH/HNDTW
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền - khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023
 
 
Năm 2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng - Ngày hội lớn của giai cấp nông dân và cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết đại hội theo Quyết định số 2682 – QĐ/HNDTW, ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết Đại hội như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.    Mục đích
Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp Nông dân và  Hội Nông dân Việt Nam; sự trưởng thành, kết quả đạt được, những đóng góp của các tầng lớp nông dân và tổ chức Hội trong 5 năm qua (2013-2018), từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và sự đóng góp của các cấp Hội Nông dân trên các lĩnh vực; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân Việt Nam.

Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018 – 2023) từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

2.     Yêu cầu
Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phải được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp Hội Nông dân, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; tuyên truyền kịp thời, sâu, rộng, bảo đảm thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội và của đất nước.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức hiệu quả và tiết kiệm, đầy đủ và toàn diện về nội dung; hình thức cụ thể, thiết thực, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hóa.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương ban hành, trọng tâm là những nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

2. Sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đất nước.

3. Công tác chỉ đạo, tổ chức và kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội đó là:
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống.
- Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

4. Nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội lần thứ VII. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.

5. Hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

7. Những tấm gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội.

8. Bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

9. Ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thức VII.

10. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

III.     CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
1.     Hoạt động tuyên truyền
1.1                  . Trước Đại hội:
       1.1.1. Trung ương Hội
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đăng nội dung tuyên truyền trong cuốn Sổ tay Báo cáo viên năm 2018.
Xây dựng đề cương tuyên truyền về văn kiện đại hội.

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Nông nghiệp Việt Nam và một số báo, tạp chí trong khối Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội... tập trung tuyên truyền về Đại hội.

Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp và tổ chức buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam bàn tổng thể chương trình phối hợp tuyên truyền về Đại hội. Cụ thể: Phối hợp với Trung tâm phim tài liệu Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất phim tài liệu, phát sóng trên kênh VTV1. Phối hợp với VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất phóng sự tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào của Hội phát sóng trên VTV2. Phối hợp với VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng trailer quảng bá về Đại hội. Sản xuất phóng sự và in đĩa DVD 15 tấm gương nông dân điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (Phóng sự có độ dài 15 phút, phát cho đại biểu dự đại hội và các cấp Hội).

Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam: Sản xuất 05 phóng sự (khoảng 5 phút/ps) phản ánh những thành tựu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018, những tấm gương điển hình, những hoạt động sôi nổi của nông dân cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổ chức họp báo cung cấp định hướng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Báo Dân Việt, website, Cổng thông tin điện tử của Hội thực hiện tuyên truyền sâu rộng về Đại hội. Cụ thể: Mở chuyên mục “Góp ý Văn kiện Đại hội” và chuyên mục “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023”.

Ra các số chuyên đề về Đại hội trên Tạp chí Nông thôn mới, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Dân việt. Thiết kế dòng chữ động chạy trên trang chủ trên website, cổng thông tin điện tử, Báo Dân việt của Hội với nội dung: “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023”.

Thiết kế hệ thống panô, băng cờ, khẩu hiệu treo ở các tuyến phố chính và khu vực gần Trung tâm Hội nghị quốc gia, các khách sạn có đoàn đại biểu dự Đại hội nghỉ và tại trụ sở Trung ương Hội (có kế hoạch chi tiết trình Thường trực).

Triển lãm, trưng bày hình ảnh hoạt động của lãnh đạo, các cấp Hội và phong trào nông dân, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương tại khu vực hội trường (có kế hoạch chi tiết trình Thường trực).

1.1.2. Các cấp Hội
Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội để quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Đại hội.

Tổ chức tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, loa truyền thanh các xã, phường tuyên truyền về Đại hội.

Thực hiện tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở làm việc của cơ quan Hội các cấp trong thời gian diễn ra Đại hội; Những nơi có điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII ” trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng tài liệu...

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII ở các cơ sở Hội.

     1.2.  Trong Đại hội
Tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; Đưa tin, bài kịp thời về diễn biến Đại hội trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng ngay trong những ngày diễn ra Đại hội.

Chụp ảnh tư liệu, ghi hình và sản xuất đĩa DVD về diễn biến và kết quả Đại hội (tiếng Việt và tiếng Anh).

Tuyên truyền diễn biến Đại hội: Đưa tin, bài về Đại hội và đăng các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội, các tham luận, phỏng vấn đại biểu...trên Báo, tạp chí, website, Cổng thông tin điện tử của Hội.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền về diễn biến Đại hội.

Tổ chức cho cán bộ, hội viên theo dõi buổi tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

1.3. Sau Đại hội
1.3.1.Trung ương Hội
Tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông báo nhanh kết quả Đại hội.
Xây dựng đề cương triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đến các cấp Hội và toàn thể cán bộ hội viên nông dân.
Các cơ quan truyền thông của Hội tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội, các tham - luận tại Đại hội, các điển hình cá nhân và tập thể tại Đại hội.
Lược dịch văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phục vụ thông tin đối ngoại.
Biên soạn tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân (hỏi, đáp).

1.3.2. Các cấp Hội và đơn vị trực thuộc Hội
Tổ chức Mít tinh chào mừng thành công Đại hội ngay sau khi Đại hội kết thúc tại 02 thành phố: Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo kết quả Đại hội với lãnh đạo các cấp và thông báo nhanh kết quả Đại hội tới cán bộ, hội viên nông dân tại địa phương.
Chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của địa phương, đơn vị tuyên truyền về thành công của Đại hội.

2. Các hoạt động khánh tiết
Làm việc với Trung tâm Hội nghị quốc gia để chuẩn bị hội trường; Thiết kế maket Đại hội, tổ chức trang trí trong và ngoài hội trường. chuẩn bị hoa, điện, âm thanh và các phương tiện phục vụ Đại hội.

Thiết kế sơ đồ vị trí chỗ ngồi cho đại biểu khách mời và các đoàn đại biểu chính thức; tổ chức đón tiếp và bố trí phòng đón tiếp khách vip.

Chuẩn bị phòng họp cho các tổ đại biểu thảo luận và một phòng họp dành cho hoạt động của các phóng viên báo chí.

Liên hệ để các đoàn đại biểu viếng Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Lăng Bác Hồ trước buổi khai mạc chính thức Đại hội.

Tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt (30 phút) chào mừng Đại hội.

Tổ chức đoàn hội viên nông dân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

IV.     TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.     Trung ương Hội:
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII trong hệ thống tổ chức Đảng các cấp và hệ thống báo chí cả nước.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo 2 bộ phận tuyên truyền và khánh tiết; Giao trách nhiệm cho bộ phận tuyên truyền khánh tiết phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Hội thực hiện các hoạt động được phân công đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Văn phòng Trung ương Hội phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết kịp thời, hiệu quả.

Ban Tuyên huấn Trung ương Hội là đơn vị thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết Đại hội, tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết Đại hội; tổng hợp dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động đúng kế hoạch đề ra.

2.     Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:
Trên cơ sở kế hoạch của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội chủ động triển khai và sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phù hợp với điều kiện của địa phương mình.

Giao Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan hữu quan, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương để tổ chức tốt buổi mít tinh chào mừng thành công Đại hội.

Các tỉnh, thành Hội tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền và gửi về Trung ương Hội (qua Ban Tuyên huấn).

Căn cứ vào Kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 - 2023, yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; các ban, đơn vị Trung ương Hội, các cơ quan tuyên truyền của Hội xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất./.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;                              
- Các Tiểu ban Đại hội;
- Các Ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu TW Hội.    
 
    T/M BAN THƯỜNG VỤ
          PHÓ CHỦ TỊCH
         TRƯỞNG TIỂU BAN
 TUYÊN TRUYỀN - KHÁNH TIẾT

 
 
              (Đã ký)

 
 
       Nguyễn Hồng Lý
                  

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 
1.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
2.  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
3.  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
4.  Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
5.  Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
6.  Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế!
7.  Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!
8. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới!
9. Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
10.  Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
11. Nông dân thi đua phát triển kinh tế để giải phóng sức sản xuất và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển!
………………………………………………………..
MẪU MAKET ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP

 
 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá