Thứ bảy, 08/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VI) về môi trường
10:31 - 08/09/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 20 -NQ/HNDTW

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương

 HộiNông dân Việt Nam (Khóa VI) vnâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ

môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 – 2020

 

Quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp bảo vệ môi trường, coi công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã thu được kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống đi đôi với giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Tuy nhiên, tham gia bảo vệ môi trường nông thôn của các cấp Hội còn hạn chế, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu chưa đầy đủ; chưa coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường chưa trở thành thói quen trong cuộc sống của hội viên, nông dân; phát triển kinh tế chưa gắn kết với bảo vệ môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ngày càng gia tăng, có nơi trở nên nghiêm trọng; biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ ngày càng bất thường; nước biển dâng đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi phải chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội cần nâng cao trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

I- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1- Quan điểm

Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự tham gia, giám sát của toàn xã hội. Trong đó có vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp Hội tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, sống hài hòa và thân thiện với môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho người dân nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thay đổi các hành vi, hủ tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường, có ý thức giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp; chủ động phòng, tránh thiên tai, bão lũ, hạn hán, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với đời sống và sản xuất của nông dân. Phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời củng cố và xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh.

2- Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, sống thân thiện với môi trường; sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Phát huy vai trò và trách nhiệm của Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Về tham gia bảo vệ môi trường nông thôn:

Phấn đấu tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho trên 90% hội viên, nông dân.

Nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường nông thôn do Hội thực hiện. Góp phần thực hiện mục tiêu 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Phấn đấu vận động, hỗ trợ 85% số hộ gia đình hội viên nông dân có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Phấn đấu đạt 90% số hộ hội viên thu gom rác thải sinh hoạt theo qui định.

Tích cực tham gia bảo vệ và cải thiện môi trường làng nghề; bảo vệ các lưu vực sông; môi trường biển; trồng và bảo vệ rừng. Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình chi Hội sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Về thích ứng với biến đổi khí hậu:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực, ý thức chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân trong việc phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng. Phấn đấu trên 95% cán bộ Hội được tập huấn về môi trường và biến đổi khí hậu. Tham gia các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu

Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững và chấp hành đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hệ thống Hội, phù hợp với yêu cầu thực tế địa bàn nông thôn. Nghiên cứu nội dung giáo dục về môi trường, biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo của Hội. Đưa các nội dung về khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình, kế hoạch công tác Hội. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền phong phú, sát với tình hình thực tiễn như: tuyên truyền miệng, các hội thi, hội thảo; các hoạt động mít tinh, ra quân hưởng ứng các sự kiện môi trường hàng năm.

Xây dựng chương trình và tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông về bảo vệ tài nguyên, môi trường, nước sạch nông thôn, năng lực giám sát về môi trường cho cán bộ, hội viên, nông dân. Xây dựng lực lượng tuyên truyền viên của các cấp Hội có đủ kiến thức và kỹ năng vận động hội viên nông dân và cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông của Hội để cung cấp đầy đủ, kịp thời những kiến thức cần thiết về môi trường, phản ánh những bức xúc về môi trường, đất đai, nguồn nước; thấy rõ hậu quả tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, những nguy cơ, hiểm họa và giải pháp cần thực hiện để hạn chế, giảm nhẹ và thích ứng cho cán bộ, hội viên, nông dân, từ đó nâng cao nhận thức, kiến thức, thay đổi thái độ, hành vi theo hướng ứng phó thích hợp có hiệu quả trong đời sống và phát triển sản xuất.

Tuyên truyền kịp thời những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các mô hình tiên tiến, hiệu quả về bảo vệ môi trường; lên án các hành vi phá hoại môi trường sinh thái. Biên soạn tài liệu, các ấn phẩm liên quan phù hợp để tuyên truyền. Gắn nội dung hoạt động bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong công tác Hội và các phong trào nông dân thi đua yêu nước.

Tập trung tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Tài nguyên nước cho cán bộ, hội viên nông dân. Tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; phát huy hiệu quả sử dụng đất đai, có ý thức và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. 

2- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp Hội tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng kế hoạch hàng năm, giai đoạn phù hợp chức năng, nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn ” và các chương trình phối hợp đã ký kết ở địa phương về bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ động khảo sát nắm bắt thực trạng môi trường nông thôn, những vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường trên địa bàn nông thôn để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động bảo vệ và cải thiện môi trường cho từng năm, từng giai đoạn theo yêu cầu bảo vệ môi trường của địa phương. 

Vận động hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia cải thiện môi trường làng nghề; cải tạo  hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm; bảo vệ môi trường các lưu vực sông; bảo vệ môi trường và tài nguyên biển; hạn chế sử dụng túi nilon; sống thân thiện với môi trường; hạn chế những tác động do ô nhiễm môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân nông thôn.

Hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng hiệu quả phân bón, an toàn thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao bì thuốc sau khi sử dụng; xử lý chất thải trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên nông dân trong sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường", thực hiện thành nề nếp việc thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải, nhất là chất thải nông nghiệp và sinh hoạt. Đẩy mạnh sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất, nước gắn với bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế xanh cho phát triển bền vững. Giáo dục hội viên nông dân có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, các loài động vật hoang dã, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Bảo vệ, phòng, chống hoang mạc hoá, sa mạc hoá và bảo vệ tài nguyên nước.

3- Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực, ý thức chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai. Hướng dẫn và cËp nhËt c¸c kiến thức, th«ng tin, chÝnh s¸ch vÒ biÕn ®æi khÝ hËu; kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho c¸n bé, hội viên, nông dân.

Phát huy trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hình thành ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai bão, lụt, hạn hán; hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng. Ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất; chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp.

Tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, trồng và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, nhất là rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu nguồn; phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

4- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình của Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tích cực vận động, huy động các nguồn lực, vốn tín dụng, đóng góp của hội viên nông dân x©y dùng c¸c mô hình điểm bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn nông thôn. Xây dựng các mô hình điểm b¶o vÖ m«i tr­êng trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ; mô hình bảo vệ môi trường làng nghề, mô hình xử lý chất thải trong sinh hoạt góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường; đồng thời làm điểm để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

Xây dựng các mô hình các chi, tổ Hội Nông dân tự quản bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các qui ước bảo vệ môi trường; các câu lạc bộ nông dân xây dựng nông thôn mới; tham gia một số chương trình, đề án bảo vệ môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng dẫn tái chế, tái sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp; sử dụng công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất và nước, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh. Chú trọng phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ trong các vùng bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Phát huy trách nhiệm và huy động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5- Tăng cường giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân về tài nguyên, môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu

 Tăng cường giám sát của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong việc thực thi pháp luật về tài nguyên, môi trường trên địa bàn nông thôn. Phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường của các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, lưu vực sông. Lên án các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã.

Tham gia giải quyết tranh chấp, xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho nông dân liên quan đến tài nguyên, môi trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Đặc biệt là tham gia gi¶i quyÕt, hòa giải ở cơ sở c¸c m©u thuÉn, tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai vµ m«i tr­êng.

Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

6- Huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu

Tổ chức vận động, thu hút nguồn lực, phát huy nội lực của hội viên nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn cho các hoạt động tuyên truyền vận động, cải thiện và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vận động, khuyến khích người dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn.

Chủ động hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để tiếp cận công nghệ mới và huy động nguồn lực cho giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nông thôn.

 III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Hội.

2- Các tỉnh, thành Hội tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cơ sở Hội, cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Hàng năm, báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội kết quả thực hiện Nghị quyết.

3- Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Môi trường nông thôn - Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội./.

 

Nơi nhận:                                 

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);                 

- Ban Tổ chức TW Đảng;                                         

- Ban Dân vận TW Đảng;

- BanTuyên giáo TW Đảng;

- VP TW Đảng;

- UBKT TW Đảng;                                 

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ TN&MT;

- Bộ NN&PTNT;

- Ủy ban TW MTTQVN;

- Các đ/c Ủy viên BCH TW Hội;

- Các tỉnh, thành Hội;

- Các ban, đơn vị TW Hội;

- Lưu TW Hội.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường


Nguồn: TTXVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
60.750
62.400
Vàng nhẫn
56.300
57.600
Vàng nhẫn
56.300
57.700
Tỷ giá