Thứ ba, 03/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 (khoá VI)
03:55 - 14/02/2015

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 21 -NQ/HNDTW

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

lần thứ 5 (khoá VI)

 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI), từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 01 năm 2015, tại Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 5. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

 

1- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 

Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014: Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức; song, các cấp Hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, kim ngạch xuất khẩu và giá trị sản xuất toàn ngành tăng hơn so với năm 2013. Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014 đã góp phần giữ vững nhịp độ phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI, Hội Nông dân Việt Nam và kết quả đạt được năm 2014; Hội nghị đã thống nhất 12 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho trên 10 triệu hội viên nông dân.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên; phấn đấu kết nạp thêm trên 350 nghìn hội viên mới.

- Phấn đấu có trên 80% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh.

- Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho 150.000 cán bộ Hội các cấp.

- Phấn đấu 85% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân từ 30.000đ trở lên/hội viên/năm.

- Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

- Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên.

- Vận động từ 90% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 85% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.

- Có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.

- Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho trên 220.000 nông dân; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 70% trở lên.

- Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn, tổ chức hội viên, nông dân xây dựng tăng thêm được 2.800 mô hình kinh tập thể có hiệu quả.

- Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

 

Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện năm 2015 như sau:

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới... Gắn công tác tuyên truyền với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

- Tích cực chỉ đạo hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06- NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) “về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”. Tập trung rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp, gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

 

- Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015". Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức Hội nghị nông dân điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội.

 

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhất là việc bố trí mặt bằng để xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, bố trí biên chế sự nghiệp để các Trung tâm hoạt động và bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng Đề án Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn hội viên nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

- Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội, gắn với Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức tốt việc bình chọn, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014.

 

- Tổ chức cho hội viên, nông dân thực hiện tốt việc tham gia giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; bồi dưỡng giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú với chi bộ Đảng để xem xét phát triển đảng viên mới.

 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

 

- Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020”. RaNghị quyết về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình mới”.Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, đặc biệt với các đối tác lớn, có tiềm năng hợp tác lâu dài; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, giữa các cấp Hội trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại để tạo nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

2- Thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” (gọi tắt là Đề án Hội Nông dân).

 

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: 5 năm qua các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về Đề án Hội Nông dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền trong việc bố trí mặt bằng xây dựng mới, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị cho các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và các cấp Hội; triển khai chương trình phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh và uỷ ban nhân dân cấp huyện. Đã tạo được nguồn lực to lớn để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội; củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng hội viên và đội ngũ cán bộ các cấp Hội. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua khẳng định Đề án Hội Nông dân,Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ đã nhanh đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; khẳng định vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

3- Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Trung ương Hội theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị.

 

4- Hội nghị đã bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI).

 

5- Hội nghị đã chia tay 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) chuyển công tác, đảm nhận nhiệm vụ mới.

 

6- Hội nghị đã trao các hình thức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014.

 

7- Ban Chấp hành Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành để hoàn chỉnh các báo cáo và ban hành triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015; căn cứ nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án Hội Nông dân, Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn (2015- 2020) đã được Hội nghị thông qua để chỉ đạo, triển khai, thực hiện.

 

Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội và cán bộ, hội viên phát huy những thành tích đã đạt được năm 2014, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước./.

 

Nơi nhận :

- Ban Bí thư TW Đảng, (báo cáo)

- Các đ/c Uỷ viên BCH TW Hội,

- Các tỉnh, thành Hội,

- Các ban, đơn vị TW Hội,

- Lưu.                       

            T/M BAN CHẤP HÀNH

                CHỦ TỊCH

 

                  (Đã ký)

 

             Nguyễn Quốc Cường

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá