Thứ ba, 03/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 (khoá VI)
10:02 - 23/08/2017
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          *
          Số 32 - NQ/HNDTW                        Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017
 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
lần thứ 12 (khoá VI)
 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI), từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 12. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

1- Thông qua Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Hội nghị đã thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2017, trong điều kiện nền kinh tế nước ta có nhiều khó khăn, thách thức thị trường tiêu thụ nông sản bị thu hẹp làm giá nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm, nhất là giá thịt lợn giảm mạnh tác động tiêu cực tới ngành chăn nuôi và đời sống của nông dân.
Song dưới sự lãnh đạo sáng tạo của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ; Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác của Hội; tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn như: Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; “Ngày hội xuống đồng- Xây dựng Nông thôn mới”; “Lễ hội ra khơi bám biển”; Hội nghị bàn giải pháp thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam; Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; Hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, tích cực chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Cuộc thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV; Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V gắn với tổ chức Hội nghị nông dân khởi nghiệp; bàn giải pháp tập trung ruộng đất; Hội thảo khoa học “Xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập” và Chương trình tự hào nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017; Thành lập “Quỹ từ thiện Hạt thóc vàng”, phát động trong các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân tham gia giải cứu nông sản cùng với nhiều giải pháp giúp nông dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống… Qua đó đã động viên khích lệ cán bộ, hội viên và nông dân cả nước hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đạt được những kết quả quan trọng; tạo ra nhiều nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định kinh tế và đời sống nông thôn, góp phần thúc đẩy nông nghiệp 6 tháng đầu năm tăng trưởng 2,65%; nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2- Hội nghị đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam.

3- Thông qua Đề cương báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.
Hội nghị đã thống nhất cao với dự thảo Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII theo phương án 2 và biểu quyết: Tiêu đề của Báo cáo Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII là: “Đổi mới mạnh mẽ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập”. Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững”.

4- Hội nghị đã thảo luận bàn giải pháp về tích tụ, tập trung ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, nâng thu nhập và đời sống cho nông dân. 

5- Hội nghị đã bầu đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Hội giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013- 2018.

6- Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các Báo cáo, Nghị quyết, Đề cương báo cáo Chính trị để ban hành triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội căn cứ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 đã được Hội nghị thông qua để chỉ đạo, thực hiện; trong đó, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (khóa VI) đã đề ra.
- Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ (2018- 2023) theo Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam.
- Tích cực chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; củng cố nâng cao chất lượng của các chi, tổ Hội và chất lượng hội viên.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017- 2022. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020".
- Tổ chức cho hội viên nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng .
- Ban hành và triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực Hội nhập Quốc tế cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam. Tổ chức đưa cán bộ, hội viên nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, lao động có thời hạn và quảng bá nông sản ở nước ngoài.
- Tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khai thác hiệu quả các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.
- Tổ chức Hội nghị nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, giai đoạn 2012- 2017.
Tổ chức Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2017).
- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
- Tích cực thực hiện có hiệu quả Đề án “Thu thập, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân”.
Các cấp Hội, cán bộ, hội viên phát huy kết quả đã đạt được, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2017, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017./.
 
Nơi nhận :
- Ban Bí thư TW Đảng, (để b/c);
- Ban Dân vận TW Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;
- Văn phòng TW Đảng;       
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban TW MTTQVN;
- Các đ/c Uỷ viên BCH TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu.                       
T/M BAN CHẤP HÀNH
          CHỦ TỊCH
 
 
 
          (Đã ký)
      Lại Xuân Môn
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá