Thứ tư, 27/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Quyết định: Ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023
15:55 - 26/03/2020
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          ỦY BAN KIỂM TRA
                        *
         Số  01 - QĐ/UBKT                   Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam
nhiệm kỳ 2018 - 2023

 
- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII;

- Căn cứ Quy định số 797 - QĐ/HNDTW ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Kết quả kỳ họp thứ 8 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội về việc thông qua hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023" áp dụng cho Hội Nông dân và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội (để báo cáo);
- HND các tỉnh, thành phố;
- UV UBKT TW Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu.
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
         CHỦ NHIỆM
 
 
             Đã ký
 
 
  Nguyễn Thị Vân AnhXem và tải "Quyết định: Ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023" tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá