Thứ ba, 22/05/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
V/v lựa chọn và đăng ký xây dựng mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân cả nước
09:56 - 04/10/2016
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
        Số 2097 - CV/HNDTW                      Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016
V/v lựa chọn và đăng ký xây dựng
mô hình điểm
 trong công tác Hội
và phong trào nông dân cả nước


 
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
 
Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tập trung các điều kiện, nguồn lực của Hội Nông dân các cấp cho việc xây dựng các mô hình điểm, tạo điểm sáng, xây dựng điển hình, nhân tố mới có sức lan tỏa trong phong trào thi đua để khẳng định vai trò của Hội Nông dân, đồng thời, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân học tập phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, ngày 14/9/2016, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2232 – QĐ/HNDTW về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân cả nước.

Ngày 15/9/2016, Ban chỉ đạo của Trung ương Hội đã họp thống nhất chủ trương và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân cả nước (văn bản gửi kèm).

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và khảo sát thực tế tại các địa phương, Trung ương Hội sẽ lựa chọn các mô hình có quy mô lớn (từ 20-50 hộ), mà trọng tâm là mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với các cây, con chủ lực ở địa phương để chỉ đạo điểm, từ đó, chỉ đạo các ban, đơn vị tập trung đầu tư nguồn lực để phát triển toàn diện mô hình như: Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu thụ nông sản hàng hóa, bảo hiểm…

Để có cơ sở xem xét, phê duyệt mô hình đưa vào diện chỉ đạo điểm, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khảo sát sơ bộ để lựa chọn từ 2-3 mô hình theo quy mô và định hướng trên, đăng ký đề nghị Trung ương Hội tập trung chỉ đạo điểm (kèm theo biểu mẫu) gửi về Ban Tổ chức Trung ương Hội trước ngày 15/10/2016.
 
 
Trong quá trình lựa chọn, nên chọn các địa phương hội tụ nhiều yếu tố và điều kiện để các Ban, đơn vị của Trung ương Hội có thể tập trung hướng dẫn xây dựng mô hình, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo và bố trí nguồn lực. Ngoài ra, phải quan tâm yếu tố: Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở năng động, tâm huyết; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, trách nhiệm với công tác Hội và hội viên nông dân.

Nhận được văn bản này đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực TW Hội (để b/c);
- Các Ban, đơn vị TW Hội (để p/h
   tham mưu chỉ đạo);
- Lưu BTC, VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
       PHÓ CHỦ TỊCH
 
             (Đã ký)
 
 
 
 
    Lương Quốc Đoàn

 

 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.490
36.690
Vàng nhẫn
35.860
36.260
Vàng nhẫn
35.860
36.360
Tỷ giá
EUR
26869.35
GBP
30786.6
USD
22815

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT