Thứ sáu, 27/04/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam
10:55 - 13/04/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         *
           Số  2727 - CV/HNDTW               Hà Nội, ngày  10  tháng 4  năm 2017
V/v đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi 
Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ 
        Hội Nông dân Việt Nam
              
Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 
Thực hiện Chỉ thị số 08- CT/TW, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch số 190-KH/HNDTW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, để có cơ sở tổng hợp, đánh giá và nghiên cứu đề xuất một số nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tổng hợp và phân tích những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

2. Đề xuất những nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (lý giải cho những nội dung bổ sung, sửa đổi đó).

Văn bản tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Tổ chức) trước ngày 10/5/2017.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực TW Hội;
- Lưu VT, BTC.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
       PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
           (Đã ký)
 
    Lương Quốc Đoàn
                                                                                                                       
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.610
36.790
Vàng nhẫn
36.620
37.020
Vàng nhẫn
36.620
37.120
Tỷ giá
EUR
27838.73
GBP
31877.77
USD
22805

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT