Thứ sáu, 05/06/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v hướng dẫn tài liệu ôn thi, nội dung, hình thức thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
14:07 - 13/11/2017
 CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   *
      Số 3520CV/CQTWH           Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017
    V/v hướng dẫn tài liệu ôn thi,
nội dung, hình  thức thi nâng ngạch
    chuyên viên chính năm 2017
 
 
Kính gửi:  Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội
 
 
- Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/BTCTW, ngày 30/8/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017;
- Căn cứ Kế hoạch số 276-KH/CQTWH, ngày 21/9/2017 của Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức thi nâng ngạch công chức (Chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2017;
Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về tài liệu ôn thi, nội dung, hình thức thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017 như sau:

 I. TÀI LIỆU ÔN THI:
1. Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng; Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ gần đây; các văn bản, Nghị quyết của cơ quan Trung ương Hội. Các văn bản về Hội Nông dân Việt Nam: Điều lệ Hội, các nghị quyết của Hội; Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Hội Nông dân Việt Nam; Các văn bản của các bộ, ngành liên quan đến Hội Nông dân Việt Nam.
2. Các chuyên đề ôn thi phù hợp với yêu cầu trình độ ngạch chuyên viên chính; Thí sinh có thể tham khảo các chuyên đề ôn thi, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 đã đăng tải trên website Tạp chí Xây dựng Đảng.
3. Những vấn đề thực tiễn của Hội Nông dân Việt Nam liên quan đến nội dung thi.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
1) Môn kiến thức chung: thi viết trên giấy, thời gian làm bài 180 phút. Thang điểm chấm: 100 điểm.
Yêu cầu nội dung bài luận: Các kiến thức tổng hợp về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; những đề xuất, kiến nghị góp phần giải quyết những khó khăn tại cơ quan, đơn vị.

2) Môn chuyên môn nghiệp vụ: Thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài 45 phút. Bài thi có 50 câu. Thang điểm chấm: 100 điểm
Yêu cầu nội dung thi: Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của các ban xây dựng Đảng; về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tình hình thời sự trong, ngoài nước và của cơ quan Trung ương Hội phù hợp với kiến thức, yêu cầu của ngạch chuyên viên chính.

3) Môn ngoại ngữ: Thi viết trên giấy, thời gian 90 phút. Thang điểm chấm: 100 điểm
Yêu cầu nội dung thi: Kiểm tra kỹ năng đọc, hiểu, viết bằng Tiếng Anh ở trình độ B hoặc trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam.

4) Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Bài thi có 50 câu. Thang điểm chấm: 100 điểm.

Yêu cầu nội dung thi: kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đề nghị lãnh đạo các ban, đơn vị phổ biến cho công chức thuộc ban, đơn vị có tên trong danh sách dự thi (gửi kèm theo) được biết và chủ động ôn thi được tốt/.
  
 
Nơi nhận:
 
- Như kính gửi
- Lưu.
         
        
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TICH THƯỜNG TRỰC
 
 
                 (Đã ký)
 


              Lều Vũ Điều
 
 
 
 
TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
 
 
DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH
 NĂM 2017
 
 
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
01 Nguyễn Thị Việt Hà Phó Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội  
02 Phạm Văn Nghiêu Chuyên viên Ban Dân tộc, Tôn giáo, QP-AN Trung ương Hội  
03 Hoàng Thị Mai Hương Chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội  
04 Phạm Thị Mai Chuyên viên Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội  
05 Hà Thị Duyên Chuyên viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội  
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.450
48.800
Vàng nhẫn
47.570
48.220
Vàng nhẫn
47.570
48.320
Tỷ giá