Thứ sáu, 29/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn về: Công tác khen thưởng năm 2017
08:22 - 15/11/2017
    HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG              Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc  
                     *                                  
       Số 3519 - CV/HNDTW                    Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017
Về Công tác khen thưởng năm 2017
                                                                             
 
Kính gửi:   Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
                    
 
Ngày 26/10/2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có Công văn số 3472 - CV/HNDTW về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 gửi các tỉnh, thành phố. Trong đó, có quy định không thực hiện đề nghị xét tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội về thành tích hoạt động hàng năm đối với các ban, đơn vị và cá nhân cấp tỉnh; Tập thể Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở; cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở.

Tuy nhiên, ngày 01/11/2017, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận được Thông tư số 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ - CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo Thông tư mới, không giới hạn thẩm quyền khen thưởng của các đoàn thể Trung ương đối với các tập thể, cá nhân thuộc cấp tỉnh quản lý. Vì vậy, năm 2017 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vẫn thực hiện xét tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội theo Quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1218 - QĐ/HNDTW, ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng khen thưởng: Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở; cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, cơ sở và chi hội trưởng.

2. Tiêu chuẩn xét khen thưởng:
* Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các phong trào thi đua các cuộc vận động của Trung ương và địa phương. Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật.

Lưu ý: - Đối với các tập thể, cá nhân năm 2016 đã được tặng Bằng khen của Trung ương Hội thì năm 2017 không đề nghị (trừ các trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất hoặc khen chuyên đề).
- Đối với báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân thực hiện theo mẫu 01, 02 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ (báo cáo thành tích không phải đóng quyển). Riêng báo cáo thành tích cá nhân phải nêu được những sáng kiến, đề xuất có hiệu quả được áp dụng trong công tác Hội và phong trào nông dân của cá nhân.

2. Về tỉ lệ xét, đề nghị khen thưởng
* Đối với tập thể:
- Cấp huyện: Không quá 10% đối với Hội Nông dân quận, huyện, thị xã, thành phố (có tổ chức Hội) trực thuộc cấp tỉnh.
- Cấp cơ sở: Không quá 5% đối với Hội Nông dân xã, phường, thị trấn (có tổ chức Hội).

* Đối với cá nhân:
- Cấp tỉnh: Không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế, hợp đồng theo Nghị định 68 hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã được Ban Thường vụ tỉnh, thành  ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định giao chỉ tiêu.
- Cấp huyện: Không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong chỉ tiêu, biên chế, hợp đồng theo Nghị định 68 hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền giao.
- Cấp cơ sở: Không quá 3% tổng số Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn.
- Đối với cán bộ chi Hội: Mỗi tỉnh, thành phố chọn 01 chi hội trưởng tiêu biểu xuất sắc nhất (riêng Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An chọn 02 cá nhân).

Yêu cầu các tỉnh, thành Hội xét chọn và lập Hồ sơ khen thưởng gửi về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức). Đối với các trường hợp không có báo cáo thành tích, hoặc báo cáo không đúng mẫu quy định, Trung ương Hội sẽ không xem xét khen thưởng./.
  
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực TW Hội;
- Các đ/c Ủy viên BTV TW Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu.

 
 
 
 
 
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
 
                (Đã ký)
 
 

           Lều Vũ Điều
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.400
48.770
Vàng nhẫn
47.750
48.370
Vàng nhẫn
47.750
48.470
Tỷ giá