Thứ ba, 15/10/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v yêu cầu thực hiện chế độ thông tin báo cáo
17:29 - 13/11/2018
       HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
             Số 4615 - CV/HNDTW                   Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018
V/v yêu cầu thực hiện chế độ thông tin báo cáo

 
Kính gửi:   Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

 
Để kịp thời tổng hợp tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của các tỉnh, thành phố phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội. Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:

1- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình công tác Hội và phong trào nông dân đến Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam như sau:

1.1- Báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng;

1.2- Báo cáo quý trước ngày 20 của tháng cuối quý;

1.3- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6 của năm;

1.4- Báo cáo tổng kết năm trước ngày 15 tháng 12 của năm.

2- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018:

Báo cáo đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được năm 2018; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội (có Đề cương báo cáo và biểu phụ lục số liệu gửi kèm); gửi trước ngày 15/12/2018.

Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Văn phòng Trung ương Hội) và qua email theo địa chỉ: tonghophnd@gmail.com./.Nơi nhận:                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như kính gửi;                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Thường trực TW Hội;
- Chánh, phó Văn phòng;
- Lưu.                                                                            (đã ký)                                                                                Lều Vũ Điều
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.560
41.830
Vàng nhẫn
41.550
42.000
Vàng nhẫn
41.550
42.100
Tỷ giá
EUR
26181.77
GBP
29282.35
USD
23265