Thứ tư, 18/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ Tuyên huấn của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố năm 2015
02:44 - 16/04/2015

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHÂP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 34- KH/HNDTW

 

        Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền

cho cán bộ Tuyên huấn của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố năm 2015

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ tư (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên huấn của Hội Nông dân Việt Nam trong năm 2015 và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ làm công tác tuyên huấn của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1- Tăng cường nhận thức cho cán bộ làm công tác tuyên huấn của trung ương và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo của Đảng nói chung và công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam nói riêng trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

 

2- Nâng cao trình độ lý luận cũng như nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền cho cán bộ làm công tác tuyên huấn của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong năm 2015 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

 

3- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa cán bộ làm công tác tuyên huấn của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; qua đó xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

 

4- Tổ chức tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Gắn việc tập huấn cán bộ với việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của các tỉnh, thành Hội; qua đó, góp phần phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho hội viên nông dân.

 

II. Nội dung tập huấn:

Nội dung tập huấn đi sâu một số chuyên đề sau:

1. Những quan điểm và chủ trương cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong thời kỳ Hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013-2018 và những năm tiếp theo.

3. Phương pháp tuyên truyền, cổ động và kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, cổ động.

4. Công tác nghiên cứu dư luận xã hội và những phương pháp cơ bản để nghiên cứu, nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

5. Thảo luận phương thức liên kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động thực thi nhiệm vụ công tác tuyên truyền giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và giữa Hội Nông dân các tỉnh thành phố với nhau.

 

III. Đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn

1. Đối tượng tham dự tập huấn gồm:

- Cán bộ làm công tác tuyên huấn của Trung ương Hội;

- Lãnh đạo phụ trách công tác tuyên huấn của các tỉnh thành Hội; (Mỗi tỉnh thành Hội cử 01 người)

- Trưởng, phó ban hoặc chuyên viên Ban Tuyên huấn các tỉnh thành Hội. (Mỗi tỉnh 02 người)

 

2. Thời gian:

- Dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp ở hai khu vực: phía Bắc và phía Nam.

- Thời gian tổ chức vào cuối Quý II/2015.

- Mỗi lớp tập huấn sẽ được tiến hành trong 03 ngày (không kể thời gian đi và về).

 

3. Địa điểm:

- Khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội.

- Khu vực phía Nam tổ chức tại T.p Hồ Chí Minh.

 

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trung ương Hội:

- Ban Tuyên huấn chủ trì và phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các lớp tập huấn theo đúng kế hoạch.

 

2. Các tỉnh, thành Hội:

- Căn cứ Kế hoạch tập huấn của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội phân công cán bộ dự tập huấn đúng thành phần triệu tập.

 

 * Kinh phí thực hiện

Kinh phí tập huấn và chế độ đại biểu thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TW Hội;

- Văn Phòng, Ban Tuyên huấn TW Hội;

- Các tỉnh, thành Hội;

- Lưu: VP TW Hội.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Lý

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá