Thứ hai, 24/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V (Giai đoạn 2012 – 2016)
10:39 - 24/02/2017
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 196 - KH/HNDTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017
   
K HOCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất,
kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V
(Giai đoạn 2012 – 2016)
 
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Đánh giá kết quả Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 5 năm, giai đoạn 2012- 2016 về những thành tựu, những hạn chế, bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo vận động phong trào. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào giai đoạn 2017 -2021.
2. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua. Khơi dậy, cổ vũ, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển bền vững”, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.
3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp hội trong việc thực hiện hỗ trợ, vận động nông dân thi đua sản xuất, tham xây dựng Nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
4. Kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
5. Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.
II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:
1. Ngày làm việc thứ 1:
Tổ chức tọa đàm trao đổi về các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp. (Thành phần: mời đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT, một số nhà khoa học, một số doang nghiệp và 5 đại biểu nông dân SXKD giỏi đại diện trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh).
2. Ngày làm việc thứ 2:
- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2017-2021.
-  Báo cáo tham luận nông dân SXKD giỏi  điển hình xuất sắc. (đại diện cho các vùng, miền, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới…)
- Khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành.
(Phối hợp trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong phong trào.)
* Chương trình và lịch trình cụ thể do Trưởng tiểu ban nội dung đề xuất với Ban tổ chức Hội nghị.
III. ĐỊA ĐIỂM: Tại Thủ đô Hà Nội.
IV. THỜI GIAN: Tháng 09 năm 2017.
V. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ: dự kiến 500 đại biểu.
          1. Đại biểu chính thức: ( dự kiến 436 đại biểu)
          - Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội. (19 đ/c)
          - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội (bao gồm Chủ tịch HND các tỉnh, TP) ( 101 đ/c)
- Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Hội (17 đ/c)
- Đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các địa phương. (300 đại biểu)
2. Khách mời: (dự kiến 64 người)
          - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
          - Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương.
          - Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.
          - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số đoàn thể.
          - Một số nhà khoa học, một số doanh nghiệp.
          - Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.
          - Các Nhà tài trợ.
          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Các tỉnh, thành Hội:
- Gửi Báo cáo Tổng kết phong trào giai đoạn 2012 – 2016 và Phụ lục số liệu (theo Công văn số 1409 - CV/HNDTW, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội).
- Chọn cử đại biểu tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho tỉnh, thành Hội tham dự Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu, số lượng theo phân bổ của Trung ương Hội.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền làm nổi bật mục đích, ý nghĩa, và kết quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
- Viết báo cáo kết quả của tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc, lập danh sách đại biểu về dự hội nghị đúng thời gian quy định.
-  Đề nghị khen thưởng cho các tập thể và nông dân tiêu biểu, xuất sắc.
2. Trung ương Hội:
          2.1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ V, gồm các đồng chí:
- Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội - Trưởng Ban điều hành chung.
- Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Trưởng Tiểu Ban nội dung.
- Đồng chí  Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên huấn - Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền - khánh tiết.
- Đồng chí Phạm Tiến Nam - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng -  Trưởng Tiểu Ban Lễ tân - Hậu cần, vận động tài trợ.
- Đồng chí Bùi Thị Thơm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức -  Phụ trách công tác Thi đua, khen thưởng.
2.2. Các Trưởng Tiểu ban đề xuất số lượng người phục vu Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị ra quyết định thành lập.
2.3. Giao cho Ban Kinh tế Trung ương Hội là đơn vị thường trực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình và báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị với Trưởng Ban điều hành chung để chỉ đạo tổ chức Hội nghị thành công.
          2.4. Tiến độ thực hiện.
*  Quý I/2017- Quý II/2017
          - Thành lập Ban tổ chức Hội nghị, Tiểu ban phục vụ Hội nghị.
          - Triển khai Kế hoạch Hội nghị.
          - Thẩm định báo cáo tổng kết 5 năm của tỉnh, thành Hội.
          - Hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào.
          - Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội lựa chọn đại biểu và báo cáo điển hình của tỉnh, thành Hội.
- Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội sưu tầm hình ảnh, sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp đặc sắc của Nông dân và phong trào để giới thiệu và trưng bầy tại Hội nghị.   
- Thẩm định các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc.
- Tập hợp hồ sơ khen thưởng; trình khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc với cấp có thẩm quyền.        
  * Đầu Quý III/2017:
          - Tổ chức tuyên truyền kết quả phong trào.
- Thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm (2012- 2016); phương hướng, nhiệm vụ, và giải pháp giai đoạn 2017 - 2021.
- Thông qua các báo cáo tham luận.
          - Chuẩn bị cơ sở vật chất để Hội nghị tổ chức thành công.
          - Mời đại biểu.
*  Tổ chức Hội nghị: trong tháng 09 năm 2017
          3. Kinh phí: Ngân sách Nhà nước cấp theo chế độ quy định và nguồn tài trợ (nếu có).
        Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ V; các tỉnh, thành Hội; các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:       
- Thường trực TW Hội;
- Các Đ/c UV BTV TW Hội;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Ban Kinh tế TW Hội.
TM BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Lương Quốc Đoàn

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá