Thứ năm, 09/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017
16:02 - 09/05/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                       *
       Số 225 - KH/ HNDTW                       Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG
TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM NĂM 2017
 
Căn cứ Chương trình công tác số 2443/VPCP-KGVX ngày 16/3/2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017; Kế hoạch số 130-BYT-UBQG50 ngày 20/3/2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2017; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân các cấp Hội.
2. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội các cấp trong phòng, chống  HIV/AIDS và ma túy, mại dâm trên địa bàn nông thôn gắn liền với xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua của Hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1.  Các cấp Hội tiếp tục phổ biến, quan triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong hệ thống Hội về Kết luận số 95 - KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Luật phòng, chống ma túy năm 2013;  Các văn bản qui phạm pháp luật liên quan.
2.  Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy"; hưởng ứng "Ngày quốc tế và Ngày toàn dân  phòng, chống ma túy 26/6"  và các đợt cao điểm phòng, chống ma túy ở địa phương; Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.
3.  Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhân thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; giảm kỳ thị, hỗ trợ người mại dâm hòa nhập cộng đồng.
Đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy, như: Biên soạn, chuyển tải tài liệu tờ rơi, tranh áp phích có nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn nghệ, thể thao…
Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng,  xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, chi tổ Hội không có người mắc các tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng xã, phường trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người  mắc tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS về giống, vốn dạy nghề, giới thiệu việc làm để phát triển kinh tế gia đình.
Hội thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân những phát hiện mới về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy; phổ biến cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tránh sa vào tệ nạn ma túy.
4. Phát động phong trào trong toàn hệ thống Hội tham gia phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình cán bộ, hội viên trong việc giáo dục con, cháu tham gia phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc phát hiện đấu tranh việc mua bán vận chuyển, trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là ở địa bàn vùng giáp biên, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Kịp thời phát hiện, biểu dương, nêu gương khen thưởng động viên kịp thời các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1.   Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tuyên truyền cho cán bộ Hội cơ sở (Chi Hội trưởng, chi Hội phó, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân) tham gia tuyên truyền viên cơ sở về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.
2.   Tổ chức truyền thông, tọa đàm, Hội thi hình thức sân khấu hóa cho Hội viên nông dân về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.
3.   Tổ chức mít tinh khu vực hưởng ứng sự kiện  tháng phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.
4.   Xây dựng Mô hình Câu lạc bộ, chi hội “ Không có hội viên mắc tệ nạn ma túy, mại dâm”.
5.   Báo Nông thôn ngày nay, Tạp Chí nông thôn mới, Trang thông tin điện tử của các cấp Hội tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.
6.   Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tỉnh, thành Hội triển khai Kế hoạch số 04-KH/ĐĐ-HNDTW của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Kết luận số 95 - KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21 - CT/TW của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống  và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

IV. KINH PHÍ
1. Ngân sách nhà nước.
Đề nghị  Bộ Công An; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế;  Bộ Tài Chính cấp, hỗ trợ kinh phí cho Hội Nông dân tổ chức các hoạt động trên.
2. Kinh phí huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế ở địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho Hội tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, nông dân thực hiện tích cực công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm ở nông thôn.
2. Giao cho Ban Xã hội - Dân số, Gia đình, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp với các tỉnh, thành Hội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ.
3. Giao cho Văn phòng Trung ương Hội bố trí nguồn lực, kinh phí theo qui định.
4. Định kỳ hàng năm, các tỉnh, thành Hội gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Trung ương Hội qua Ban Xã hội - Dân số, Gia đình vào ngày 10 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- UBQGPC AIDS & MT, MD;
- Bộ Tài Chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động- TB,XH;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu VT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
       PHÓ CHỦ TỊCH
 
           (Đã ký)
 
 
   Lương Quốc Đoàn
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá