Thứ hai, 24/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2017
14:33 - 22/05/2017
    HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       *
            Số 233 - KH/HNDTW                     Hà Nội, ngày 18  tháng 5 năm 2017    
 
 
 
KẾ HOẠCH
Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Hội 
và công tác thi đua khen thưởng năm 2017

 
Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua tập huấn để các đại biểu nắm bắt những chủ trương, định hướng lớn của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; củng cố nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu trong quá trình chỉ đạo đại hội và công tác tổ chức xây dựng Hội của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
2. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa cán bộ làm công tác tổ chức của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, qua đó xây dựng mối quan hệ công tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3. Tổ chức tập huấn đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, khoa học, tiết kiệm.   

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 03 ngày (dự kiến từ ngày 14-16/6/2017). 
+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’.
+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
2. Địa điểm: Tại Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN
1. Số lượng: Dự kiến khoảng 140 - 150 đại biểu.
2. Thành phần:
- Trung ương Hội: Lãnh đạo và cán bộ Ban Tổ chức; lãnh đạo, cán bộ một số Ban, đơn vị liên quan.
- Đại biểu Hội Nông dân tỉnh, thành phố: Lãnh đạo Ban Tổ chức - Kiểm tra; Lãnh đạo Văn phòng hoặc cán bộ trực tiếp tham mưu công tác thi đua khen thưởng. Mỗi tỉnh 2 - 3 đại biểu.

IV. NỘI DUNG
1. Triển khai quán triệt nội dung cơ bản của Kế hoạch 190 –KH/HNDTW, ngày 12/01/2017 về tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn 211 – HD/HNDTW, ngày 27/3/2017 về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn 212 – HD/HNDTW, ngày 27/3/2017  về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn 213 – HD/HNDTW, ngày 27/3/2017 về tổ chức đại hội điểm các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Hướng dẫn công tác chuẩn bị nội dung và xây dựng văn kiện đại hội Hội Nông dân các cấp.
3. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Hội; nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội.
4. Hướng dẫn một số nội dung về đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
5. Hướng dẫn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội Nông dân ở những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, xu hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ và giảm quy mô sản xuất nông nghiệp. 
6. Đánh giá và hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 24 – ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân về “Xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp”.
7. Thảo luận nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam và một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
 
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Chuẩn bị kinh phí tổ chức tập huấn, hội trường, phòng họp và các điều kiện đảm bảo, giảng viên, báo cáo viên, tài liệu, nước uống … cho các đại biểu tham gia lớp tập huấn. 
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tạo điều kiện bố trí kinh phí hoặc phương tiện đi lại và kinh phí ăn, nghỉ cho các đại biểu của đơn vị trong thời gian tham gia tập huấn. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội
- Ban Tổ chức Trung ương Hội (Thường trực Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ):
+ Phân công báo cáo viên; biên soạn tài liệu tập huấn.
+ Phối hợp chuẩn bị hội trường, phòng họp, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tài liệu, văn phòng phẩm, nước uống và các điều kiện đảm bảo cho hội nghị tập huấn.
+ Tổng hợp danh sách đại biểu các tỉnh, thành phố tham dự tập huấn.
+ Dự trù kinh phí tập huấn và thanh quyết toán theo đúng quy định.
- Văn phòng Trung ương Hội (Thường trực Tiểu ban Văn kiện):
+ Tham mưu Hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội Hội Nông dân các cấp và Hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.
+ Phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị kinh phí và các điều kiện tổ chức tập huấn theo đúng kế hoạch.
2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
Căn cứ kế hoạch này, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố quan tâm cử cán bộ đi dự tập huấn đúng thành phần, số lượng theo yêu cầu, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, phương tiện đi lại để cán bộ tham dự tập huấn đạt kết quả tốt nhất. Danh sách đại biểu tham dự tập huấn (theo mẫu) gửi về Ban Tổ chức Trung ương Hội (trước ngày 5/6/2017) qua địa chỉ: Ban Tổ chức Trung ương Hội, số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (email: bantochuctwhnd@gmail.com). 
Sau khi có danh sách chính thức, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ có công văn triệu tập các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
 
 
                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                   PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Thường trực TW Hội;
- Các Ban, đơn vị Trung ương Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu BTC, VP.                                                           (Đã ký)
 
                                                                                                     
 
                                                                               Lều Vũ Điều   
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá