Thứ hai, 24/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Tập huấn nâng cao nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của Hội năm 2017
14:46 - 02/06/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       *
         Số 231- KH/HNDTW                      Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tập huấn nâng cao nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội cho cán bộ
làm công tác tuyên giáo của Hội năm 2017
 

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ tư (khóa VI) về “Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”; Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Hội Nông dân Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành kế hoạch tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1- Nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố về tầm quan trọng, sự cần thiết đổi mới công tác tuyên truyền vận động nông dân trong giai đoạn hiện nay.
2- Nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức nắm bắt cũng như báo cáo tình hình dư luận xã hội, những khó khăn, bức xúc của hội viên nông dân ở nông thôn.
3- Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ làm công tác tuyên giáo của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; qua đó xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
4- Tổ chức tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn việc tập huấn cán bộ với việc phát triển đội ngũ dư luận viên của các tỉnh, thành Hội. Qua đó, góp phần phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, hội viên, nông dân.

II. Nội dung tập huấn
Tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:
1- Những quan điểm và chủ trương mới của Đảng về công tác tuyên truyền vận động nông dân; vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác tuyên giáo, cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong tình hình mới hiện nay.
2- Những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong công tác nghiên cứu, nắm bắt, thông tin dư luận xã hội, những khó khăn bức xúc của hội viên, nông dân (kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng nắm bắt thông tin, phản biện xã hội, phân tích, tổng hợp, đề xuất, viết báo cáo nhanh tình hình dư luận xã hội, hội viên, nông dân).
3- Thảo luận phương thức liên kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động thực thi nhiệm vụ nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, hội viên, nông dân giữa Trung ương Hội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

III. Đối tượng, thời gian, địa điểm tập huấn
1. Đối tượng tham dự tập huấn:
Là lãnh đạo, chuyên viên làm công tác tuyên giáo của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội.
- Trung ương Hội:
+ Ban Tổ chức lớp tập huấn đồng thời là lãnh đạo Ban và chuyên viên Ban Tuyên huấn: 05 người.
+ Ban Biên tập Báo Nông thôn ngày nay (đơn vị đồng tổ chức): 02 người.
+ Giảng viên: 01 người.
Tổng số: 08 người
-   Các tỉnh, thành Hội:
Mỗi tỉnh, thành Hội cử 2 người: đồng chí Thường trực phụ trách, lãnh đạo hoặc chuyên viên Ban Tuyên giáo.
2. Thời gian
- Dự kiến thời gian tổ chức tập huấn vào cuối tháng 6/2017.
- Thời gian tập huấn tiến hành trong 1,5 ngày (không kể thời gian đi và về).
3. Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

IV. Kinh phí
Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

V. Tổ chức thực hiện
1. Trung ương Hội:
Ban Tuyên huấn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội, Báo Nông thôn Ngày nay chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lớp tập huấn theo kế hoạch.
2. Các tỉnh, thành Hội:
Căn cứ Kế hoạch tập huấn của Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội cử cán bộ dự tập huấn đủ số lượng và đúng thành phần triệu tập. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố gửi danh sách cán bộ dự tập huấn về Trung ương Hội qua Ban Tuyên huấn trước ngày 10/6/2017.
Yêu cầu các ban, đơn vị Trung ương Hội có liên quan và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này. Mọi ý kiến trao đổi, liên hệ với Ban Tuyên huấn Trung ương Hội (qua đồng chí Hoàng Phó Dân, Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn; điện thoại: 0904164692)./.

 
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Văn Phòng TW Hội,
- Ban Tuyên huấn TW Hội;
- Báo Nông thôn Ngày nay:
- Các ban, đơn vị liên quan;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
      PHÓ CHỦ TỊCH


           (Đã ký)    Nguyễn Hồng Lý
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá