Thứ hai, 24/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Duyệt đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2018- 2023
16:02 - 23/05/2018
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        *
          Số  344 - KH/HNDTW                    Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
Duyệt đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
 nhiệm kỳ 2018-2023
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 190 - KH/HNDTW ngày 12 tháng 01  năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn số 211- HD/HNDTW, ngày 27/3/2017 về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp; căn cứ dự kiến thời gian tổ chức đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch duyệt đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo của Trung ương Hội đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong công tác tổ chức đại hội.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh; định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
3. Việc duyệt đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trên cơ sở các nguyên tắc, quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội; quy mô, hình thức đại hội trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm duyệt
* Thời gian: Duyệt đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tập trung trong khoảng từ 15/6/2018 – 15/7/2018. Các đơn vị không kịp chuẩn bị nội dung để duyệt Đại hội theo thời gian trên thì chậm nhất cũng kết thúc việc duyệt đại hội vào ngày 15/8/2018.
 Hội Nông dân các tỉnh thành phố gửi đăng ký lịch duyệt đại hội theo phiếu gửi kèm về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức Trung ương Hội) trước ngày 1/6/2018.

* Địa điểm: Tại trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

2. Nội dung duyệt đại hội  
2.1. Công tác chuẩn bị
- Các điều kiện cơ sở, vật chất chuẩn bị cho đại hội.
- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

2.2. Hồ sơ duyệt đại hội (theo tinh thần hướng dẫn 211- HD/HNDTW, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội ).
- Tờ trình về việc tổ chức đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Gồm các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, xin ý kiến về thời gian, địa điểm; chương trình đại hội; số lượng đại biểu; nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành phố; nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII).
- Chương trình đại hội.
- Báo cáo chính trị trình đại hội.
- Đề án nhân sự và danh sách trích ngang ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh, thành phố.
- Đề án nhân sự và danh sách trích ngang ban thường vụ, thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành phố.
- Đề án và danh sách trích ngang đoàn đại biểu dự đại hội Hội cấp trên.
- Dự kiến danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.
- Kịch bản điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Thông báo kết luận của tỉnh, thành ủy sau khi duyệt đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

* Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ duyệt đại hội photo 08 bộ gửi về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua Văn Phòng Trung ương Hội trước từ 5-7 ngày duyệt đại hội.

3. Thành phần dự duyệt đại hội
3.1. Trung ương Hội
- Thường trực Trung ương Hội.
- Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội.
- Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách đơn vị.
- Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Hội (thành phần cụ thể theo chỉ đạo của đồng chí Thường trực Trung ương Hội chủ trì duyệt đại hội).

3.2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
- Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành phố.
- Đại diện lãnh đạo các ban: Tổ chức - Kiểm tra, Tuyên huấn, Văn phòng.
Đối với các đơn vị ở xa, thành phần tham dự có thể bố trí gọn hơn gồm chủ tịch và trưởng ban tổ chức hoặc chánh văn phòng Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

4. Về việc dự chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
Thành phần dự đại hội các tỉnh: Đại diện Thường trực Trung ương Hội; Thường vụ phụ trách địa bàn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và Văn phòng Trung ương Hội.

Căn cứ thời gian đăng ký tổ chức Đại hội của các tỉnh, thành phố, Thường trực Trung ương Hội duyệt, sắp xếp lịch cụ thể từng đơn vị (đối với các đơn vị đăng ký trùng lịch) để bố trí thời gian dự chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Các đơn vị không bố trí được theo lịch duyệt của Thường trực Trung ương Hội, đồng chí Thường vụ Trung ương Hội phụ trách sẽ dự và chỉ đạo đại hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội
- Giao Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng lịch duyệt đại hội; tham mưu kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Hội tại cuộc họp duyệt đại hội. Căn cứ kết luận của chủ trì hội nghị để xây dựng lịch đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
- Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức bố trí địa điểm, phòng họp phục vụ duyệt đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; gửi giấy mời hoặc thông báo thời gian, địa điểm đến các thành phần tham dự duyệt đại hội; đảm bảo các điều kiện phục vụ Thường trực Trung ương Hội dự chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.
- Đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách đơn vị: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tiếp thu kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Hội tại cuộc họp duyệt đại hội.
- Lãnh đạo các Ban, đơn vị: Thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Thường trực Trung ương Hội chủ trì duyệt đại hội.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
- Triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội.
- Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp ủy đảng cùng cấp về đại hội.
- Chuẩn bị hồ sơ và điều kiện cần thiết phục vụ việc duyệt đại hội của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội và cấp ủy để hoàn thiện văn kiện đại hội, chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các điều kiện đảm bảo, tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.
Trên đây là kế hoạch duyệt đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Hội, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.   
 
 
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch, các PCT TW Hội;
- HND các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Các đ/c UV BCH Trung ương Hội;
- Lưu VT, BTC.

 
 
 
 
                                         
        T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                   Đã ký

 
 
               Lều Vũ Điều                 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá