Thứ năm, 09/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Phát động thi đua thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
14:48 - 29/05/2018
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          *
            Số 340 - KH/HNDTW                     Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018


KẾ HOẠCH
Phát động thi đua thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành kế hoạch phát động  thi đua thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục nâng cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Phát huy vai trò chủ thể của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; thực hiện thắng lợi Chương trình mỗi xã một sản phẩm; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Hội, của từng cơ quan, đơn vị và từng địa phương, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

4.  Các hoạt động Kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp,

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành,  các quy định của Hội về công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội viên nông dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong công tác thi đua, khen thưởng. Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Ban thường vụ các cấp Hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp Hội, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân.

2.  Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề với những nội dung thiết thực, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu vướng mắc, lĩnh vực hạn chế, tạo động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Hội, của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020, phấn đấu mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, trách nhiệm; thi đua đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở.

3. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62 - ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Phát huy tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển” và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo được động lực tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân. Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm tiêu chí khen thưởng. Thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ trong bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, công tác.

Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác thi đua, phấn đấu 100% tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.
Phát hiện kịp thời những gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo và có nhiều hình thức để biểu dương, động viên, nhân rộng. Các cơ quan truyền thông, báo chí của Hội phát huy vai trò tích cực trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới. Hàng quý, Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban Thường vụ Tỉnh Hội, Ban Thường vụ Huyện Hội Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn, suy tôn, biểu dương những cán bộ (cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên) và người lao động thực sự xuất sắc, tiêu biểu, đăng chân dung tại cơ quan, công sở.

Xây dựng các điển hình cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác của Hội. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản ánh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội. Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, hội viên, nông dân.

5. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm và phát huy truyền thống 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên tiến của Hội gắn với các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Tùy vào điều kiện cụ thể, bằng các hình thức phù hợp, các cấp Hội tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với các mô hình, sáng kiến, các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2013 - 2018 có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua của Hội gắn với Đại hội Hội Nông dân các cấp.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm và phát huy truyền thống 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên các phương tiện, cơ quan thông tin, truyền thông của Hội; trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước và các điển hình, mô hình mới, sáng tạo  để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân.

Các cơ quan thông tin, truyền thông của Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các hoạt động của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng Thông tin điện tử Trung ương Hội và các tỉnh, thành phố, bản tin công tác Hội các tỉnh, thành phố để cổ vũ, động viên phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả rộng khắp trên các lĩnh vực hoạt động của Hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
a) Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong toàn hệ thống Hội và nông dân cả nước; Tổ chức tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước” và giao lưu với các Anh hùng Lao động là cán bộ, hội viên, nông dân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.

b) Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Kế hoạch phát động thi đua của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

c) Ban Tổ chức Trung ương Hội chủ trì tham mưu tổ chức tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước” và giao lưu với các Anh hùng Lao động là cán bộ, hội viên, nông dân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan; Hướng dẫn việc lựa chọn, suy tôn, biểu dương những cán bộ, hội viên xuất sắc và xây dựng Quy chế của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan.

d) Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan đẩy mạnh các phong trào thi đua  trong Công đoàn và Đoàn thanh niên, phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc và duy trì phong trào thi đua ái quốc trong đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên.

e) Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Ban Tổ chức Trung ương Hội phối hợp với các ban, đơn vị và các tỉnh, thành Hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Trung ương Hội.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
a) Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, thành phố để tổ chức thực hiện.
b) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức Trung ương Hội) định kỳ hàng quý./.

         
Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Khối Thi đua các tổ chức CT-XH,
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố,
- Lưu VP, BTC.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
          CHỦ TỊCH
 
 

          (Đã ký)
 

 
    Thào Xuân Sùng
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá