Thứ năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và phục vụ xây dựng 3 Nghị quyết về xây dựng Hội của Ban Chấp hành Trung ương Hội
18:34 - 03/04/2019
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
             Số 25 - KH/HNDTW                    Hà Nội, ngày 02 tháng 4  năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của
Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi
hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và phục vụ xây dựng 3 Nghị quyết về xây dựng Hội
của Ban Chấp hành Trung ương Hội

 
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng Kế hoạch tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và phục vụ xây dựng 3 Nghị quyết về xây dựng Hội của Ban Chấp hành Trung ương Hội: (1) Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; (2) Nghị quyết về đổi mới và nâng cao chất lượng và phát triển hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khảo sát, đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp; phân tích, làm rõ những mặt đã đạt được; mô hình và cách làm hay, hiệu quả, thiết thực; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra những giải pháp đẩy mạnh xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

2. Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp và chất lượng hội viên hiện nay; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và đổi mới, nâng cao chất lượng phát triển hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

3. Việc khảo sát, đánh giá phải đảm bảo tiết kiệm, nghiêm túc, thu thập số liệu, thông tin thực tế tại cơ sở để có nguồn thông tin, tư liệu chính xác, tin cậy phục vụ sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và xây dựng 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II.  NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Việc triển khai thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW.

- Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW: Kết quả thành lập mới các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; hiệu quả hoạt động, nề nếp, nội dung, hình thức hoạt động; những mô hình mới và cách làm hay, hiệu quả, thiết thực.

- Đánh giá tổng quát kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, một số bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW.

- Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW trong thời gian tới.

2- Kết quả xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh theo Nghị quyết 06-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V).

- Kết quả công tác phát triển hội viên.

- Công tác quản lý hội viên và nâng cao chất lượng hội viên.

- Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.      

- Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch.

- Kiện toàn, bổ sung cán bộ Hội các cấp.

- Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội; nghe về tình hình hoạt động chi, tổ hội (như nề nếp, nội dung, hình thức, số lượng hội viên dự sinh hoạt...)

- Thu nộp hội phí, xây dựng quỹ Hội.

- Tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ cấp tỉnh, huyện theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tình hình tài chính và các nguồn lực phục vụ cho công tác Hội.

- Đánh giá tổng quát kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, một số bài học kinh nghiệm trong công tác cán bộ, quản lý, phát triển hội viên (trong đánh giá nên có sự so sánh mô hình chi, tổ hội địa bàn dân dư và mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp để có phương hướng tiếp theo).

- Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hội viên và phát triển hội viên mới Hội Nông dân Việt Nam

3. Kiến nghị, đề xuất.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành lập 06 đoàn công tác khảo sát tại các khu vực trong cả nước, cụ thể gồm:

1. Thành phần, địa điểm:

1.1. Đoàn khảo sát số 1: Khảo sát khu vực Cụm thi đua số 1, gồm các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

- Thành phần đoàn khảo sát:
+ Đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách Cụm thi đua làm Trưởng đoàn.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách Cụm thi đua.
+ Một số thành viên Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết do Trưởng đoàn quyết định.

- Địa điểm khảo sát: Thực hiện khảo sát tại 02 tỉnh, thành Hội do Trưởng đoàn quyết định (trong đó lựa chọn 01 tỉnh, thành Hội làm điểm theo Đề án 24).

1.2. Đoàn khảo sát số 2: Khảo sát khu vực Cụm thi đua số 2, gồm các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, thành phố Hà Nội.

- Thành phần đoàn khảo sát:
+ Đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách Cụm thi đua làm Trưởng đoàn.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách Cụm thi đua.
+ Một số thành viên Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết do Trưởng đoàn quyết định.

- Địa điểm khảo sát: Thực hiện khảo sát tại 02 tỉnh, thành Hội do Trưởng đoàn quyết định (trong đó lựa chọn 01 tỉnh, thành Hội làm điểm theo Đề án 24).

1.3. Đoàn khảo sát số 3: Khảo sát khu vực Cụm thi đua số 3, gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng.

- Thành phần đoàn khảo sát:
+ Đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách Cụm thi đua làm Trưởng đoàn.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách Cụm thi đua.
+ Một số thành viên Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết do Trưởng đoàn quyết định.

- Địa điểm khảo sát: Thực hiện khảo sát tại 02 tỉnh, thành Hội do Trưởng đoàn quyết định (trong đó lựa chọn 01 tỉnh, thành Hội làm điểm theo Đề án 24).

1.4. Đoàn khảo sát số 4: Khảo sát khu vực Cụm thi đua số 4, gồm các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần đoàn khảo sát:
+ Đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách Cụm thi đua làm Trưởng đoàn.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách Cụm thi đua.
+ Một số thành viên Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết do Trưởng đoàn quyết định.

- Địa điểm khảo sát: Thực hiện khảo sát tại 02 tỉnh, thành Hội do Trưởng đoàn quyết định (trong đó lựa chọn 01 tỉnh, thành Hội làm điểm theo Đề án 24).

1.5. Đoàn khảo sát số 5: Khảo sát khu vực Cụm thi đua số 5, gồm các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ.

- Thành phần đoàn khảo sát:
+ Đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách Cụm thi đua làm Trưởng đoàn.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách Cụm thi đua.
+ Một số thành viên Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết do Trưởng đoàn quyết định.

- Địa điểm khảo sát: Thực hiện khảo sát tại 02 tỉnh, thành Hội do Trưởng đoàn quyết định (trong đó lựa chọn 01 tỉnh, thành Hội làm điểm theo Đề án 24).

1.6. Đoàn khảo sát số 6: Khảo sát khu vực Cụm thi đua số 6, gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần đoàn khảo sát:
+ Đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách Cụm thi đua làm Trưởng đoàn.
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội phụ trách Cụm thi đua.
+ Một số thành viên Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết do Trưởng đoàn quyết định.

- Địa điểm khảo sát: Thực hiện khảo sát tại 02 tỉnh, thành Hội do Trưởng đoàn quyết định (trong đó lựa chọn 01 tỉnh, thành Hội làm điểm theo Đề án 24).

2. Thời gian khảo sát: Dự kiến trong tháng 4/2019. Thời gian cụ thể do Trưởng đoàn quyết định và thông báo đến Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trước 10 ngày.

IV. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

1. Gửi kế hoạch khảo sát đến Hội Nông dân các tỉnh, thành được khảo sát.

2. Các tỉnh, thành Hội chuẩn bị và chỉ đạo Hội cấp dưới chuẩn bị báo cáo theo Đề cương chi tiết. Mỗi tỉnh, thành Hội  chọn  2 huyện, mỗi huyện chọn 01 cơ sở để khảo sát.

3. Tổ chức hội nghị tại cơ sở.

- Thành phần gồm:
+ Các đồng chí trong Đoàn khảo sát của Trung ương Hội.
+ Đại diện Thường trực Hội Nông dân cấp tỉnh và huyện được lựa chọn khảo sát.
+ Mời đại diện Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận huyện.
+ Mời đại diện Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã.
+ Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở và các chi Hội trưởng.

- Nội dung hội nghị:
+ Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở trình bày báo cáo.
+ Tọa đàm trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung khảo sát.

4. Tổ chức Hội nghị tại tỉnh, thành Hội.
- Thành phần gồm:
+ Mời đại diện Thường trực tỉnh, thành ủy; lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh, thành ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố.
+ Các đồng chí trong Đoàn khảo sát của Trung ương Hội.
+ Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

- Nội dung hội nghị:
+ Thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành phố trình bày báo cáo.
+ Tọa đàm trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung khảo sát.

5. Xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Ban Tổ chức Trung ương Hội tham mưu xây dựng Kế hoạch khảo sát, chuẩn bị đề cương báo cáo, các biểu số liệu phục vụ cho khảo sát.

2. Giao Văn phòng Trung ương Hội chịu trách nhiệm thông báo chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể của các Đoàn khảo sát tới các tỉnh, thành Hội được chọn khảo sát; chuẩn bị đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ khảo sát.

3. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố được chọn khảo sát chuẩn bị tốt các nội dung khảo sát, bố trí địa điểm, thời gian khảo sát.

4. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố (không chọn để khảo sát) chủ động xây dựng báo cáo (theo đề cương báo cáo và biểu số liệu gửi kèm kế hoạch) gửi về Ban Thường vụ Trung ương Hội trước ngày 30/4/2019.

5. Các Đoàn khảo sát chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức khảo sát cụ thể và xây dựng Báo cáo kết quả khảo sát gửi về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Trung ương Hội). Thời gian hoàn thành trước 30/4/2019.

6. Trên cơ sở kết quả khảo sát và báo cáo của các tỉnh, thành Hội, các Tổ biên tập được phân công xây dựng dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15/5/2019.


Nơi nhận:                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực TW Hội;                                  CHỦ TỊCH
- Ban Chỉ đạo xây dựng 3 nghị quyết;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Hội ND các tỉnh, thành phố;                         (Đã ký)
- Thành viên Đoàn khảo sát;
- Lưu BTC, VP.
                                                                 Thào Xuân Sùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá