Thứ năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới
15:46 - 22/04/2019

      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       *  
       Số 35 - KH/HNDTW                         Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019


KẾ HOẠCH

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới

công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới

                                                                               
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Nghị quyết) như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp Hội trong 5 năm qua; khẳng định rõ những kết quả đã đạt được; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân thành công, hạn chế và đúc rút bài học kinh nghiệm. Liên hệ với tình hình thực tiễn, đề xuất bổ sung những nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân hiệu quả trong thời gian tới.

2 - Thông qua sơ kết Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện thắng lợi công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

3- Việc tổ chức sơ kết Nghị quyết phải được tiến hành một cách nghiêm túc, sát thực tiễn, thực hiện từ cơ sở; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; chú trọng phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để kịp thời khen thưởng, động viên và phát huy, nhân rộng.

II- NỘI DUNG

1- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/HNDTW (khóa VI), bao gồm các nội dung sau: Đánh giá tình hình, những thuận lợi, khó khăn; công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết; phân tích làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cụ thể của từng cấp Hội trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đánh giá, chú trọng phát hiện những nhân tố, mô hình điển hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân để khen thưởng, động viên và phát huy, nhân rộng.

2- Dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong thời gian tới.

3- Những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội về cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong giai đoạn hiện nay.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN


1. Hình thức:
- Tiến hành khảo sát thực tế; viết báo cáo gửi về Ban Thường vụ cấp trên.

- Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết gắn với Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp.

2. Thời gian:
- Các tỉnh, thành Hội gửi báo cáo về Trung ương Hội trước ngày 15/6/2019 (theo đề cương); Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ tiến hành sơ kết Nghị quyết vào tháng 7/2019.

- Căn cứ vào tình hình cụ thể, các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết ở địa phương và xác định tiến độ thực hiện đối với cấp huyện, thị và cơ sở hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch và chỉ đạo ổ chức sơ kết Nghị quyết đảm bảo đúng nội dung, tiến độ.

2- Các cơ quan thông tin, báo, tạp chí của Hội có kế hoạch tổ chức tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết; kịp thời thông tin những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình triển khai; thông tin giới thiệu về các mô hình hay, các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết.

3- Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai sơ kết Nghị quyết của các tỉnh, thành Hội; thu thập báo cáo, tổng hợp thông tin và tổ chức đi nghiên cứu, khảo sát nắm tình hình ở một số tỉnh, thành Hội để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo sơ kết Nghị quyết của Ban Chấp hành; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Hội lựa chọn, đề xuất các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết trình Ban Chấp hành Trung ương Hội khen thưởng; phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội dự trù kinh phí và tổ chức các hoạt động sơ kết Nghị quyết cấp Trung ương Hội.

Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị các tỉnh, thành Hội nghiêm túc triển khai thực hiện sơ kết Nghị quyết đảm bảo nội dung, tiến độ và gửi báo cáo về Trung ương Hội (qua Ban Tuyên huấn) trước ngày 15/6/2019./.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Văn phòng TW và các Ban Đảng TW;
- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN;
- Thường trực TW Hội;
- Các đồng chí Ủy viên BCHTW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Lưu văn thư.

 
 
        T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
  

 
                  (Đã ký)
 
 

           Lương Quốc Đoàn
 

Ghi chú: Xem và tải "Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới (Kèm theo Kế hoạch số 35-KH/HNDTW, ngày 18 tháng 4 năm 2019)" tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá