Thứ năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”
14:34 - 17/06/2019
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
         Số 60 - KH/HNDTW                      Hà Nội, ngày  03 tháng 6 năm 2019

 
KẾ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/W, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

 
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
- Quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung đề ra trong Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng” đến tổ chức Hội các cấp và đông đảo cán bộ, hội viên nông dân.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp; của cán bộ và đông đảo hội viên nông dân đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; của cán bộ, hội viên, nông dân.

- Phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng; kịp thời đề xuất xử lý, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ.

 
  1. Yêu cầu
- Việc quán triệt Chỉ thị phải nghiêm túc, tập trung làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân; đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, tạo được sự chuyển biến, tiến bộ trên lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

 
  1. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Các cấp Hội cần đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cán bộ, hội viên nông dân. Nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...).

Tuyên truyền công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Các cơ quan báo chí của Hội như: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí nông thôn mới, website Hội Nông dân Việt Nam, đặc biệt là trang thông tin công tác Hội, các tạp chí, tập san, bản tin chuyên đề, website của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố... thực hiện lồng ghép các chuyên trang, chuyên mục để truyền tải sâu rộng và nhanh nhất các nội dung trên đến từng cán bộ, hội viên nông dân.

Xây dựng đạo đức người nông dân thế hệ mới trong sản xuất, kinh doanh và hình thành văn hóa cung ứng hàng hóa tiêu dùng an toàn, theo tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Cán bộ, hội viên của Hội Nông dân, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phải dựa vào nông dân và vì nông dân. Tuyên truyền, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội Nông dân các cấp hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ hợp tác, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp… gắn trách nhiệm trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia, từ đó xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.

Phối hợp với các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả theo hướng thường xuyên thông tin, liên lạc, trao đổi; quan tâm phân tích, đánh giá, phân loại để kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và vận động toàn dân phê phán, tẩy chay những sản phẩm nông sản kém chất lượng; những hành vi gian dối trong sản xuất và cung ứng hàng hóa tiêu dùng.

Khuyến khích, động viên các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cán bộ Hội và hội viên nông dân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Tăng cường thực hiện và phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác giám sát đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng theo Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ để hội viên nông dân nâng cao khả năng tự bảo vệ.

Nghiên cứu đề xuất với các cơ quan chức năng hoàn thiện các chế tài đủ răn đe đối với những hành vi sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng..., nhất là đối với các đối tượng người tiêu dùng yếu thế. Tham mưu xây dựng cơ chế phù hợp để có kinh phí tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tham gia đấu tranh và hỗ trợ với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

4. Đề xuất, tham mưu chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tham mưu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tập quán tiêu dùng của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học, công nghệ và xu hướng phát triển các giao dịch thương mại điện tử.

Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tham gia phối hợp sơ, tổng kết thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (2010), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế quản lý nhà nước và tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Hội Nông dân các cấp phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chủ động, có các giải pháp bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này.

 
  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; đồng thời nghiên cứu lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi hội, tổ hội để quán triệt đến đông đảo hội viên nông dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn; thực hiện đăng ký mẫu mã, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm... trong tiêu thụ sản phẩm.

2. Ban Tuyên huấn Trung ương Hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị bằng nhiều hình thức đến cán bộ, hội viên nông dân.

3. Ủy ban kiểm tra các cấp của Hội lựa chọn nội dung trong kế hoạch này đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong việc thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Ban Kinh tế phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Kế hoạch này được phổ biển, triển khai đến từng ban, đơn vị Trung ương Hội và Hội Nông dân các cấp.

 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng   
  TW Đảng;
- Ban Thường vụ TW Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu ban Kinh tế; Văn phòng TW Hội.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
          CHỦ TỊCH
 
 

            (Đã ký)

 
 
     Thào Xuân Sùng
 
         
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá