Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
16:20 - 09/07/2019
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               ĐẢNG ĐOÀN
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
                          *
         Số 12 - KH/ĐĐ-HNDVN                   Hà Nội, ngày  27 tháng 6 năm 2019
 
 
 
KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII
“về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 35) và Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết 35 (sau đây gọi là Kế hoạch 14); Căn cứ Hướng dẫn số 96 - HD/BTGTW, ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35; Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
- Học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội và mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền để cán bộ Hội, hội viên, nông dân nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tương của Đảng.
  1. Yêu cầu
- Các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 nghiêm túc, hiệu quả và thiết thực.

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14.

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết để đánh giá và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả.
  1. NỘI DUNG
    1. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt
1.1. Đối với Trung ương Hội:

Tổ chức Hội nghị để nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 35 và Kế hoạch 14.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Hội.

Nội dung: nghiên cứu, quán triệt sâu sắc mục tiêu, 6 quan điểm, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 35 và các nội dung, nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch 14.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 7/2019 (thời gian Hội nghị thông báo cụ thế sau).

Tài liệu: Sử dụng tài liệu lưu hành nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành.

Báo cáo viên: Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

1.2. Đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố:

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14 phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện việc phố biến, quán triệt Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14 đến các cấp Hội.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các huyện, thị trở lên, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan tỉnh, thành Hội.

Nội dung, yêu cầu: xác định cụ thể những nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 35 tại địa phương, đơn vị theo các nội dung đã được xác định rõ trong Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14. Chú ý cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, xác định tiến độ, phân công rõ trách nhiệm thực hiện đề có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; công tác sơ kết, tổng kết thực hiện.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 8/2019.

Tài liệu: Sử dụng tài liệu lưu hành nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, của cấp ủy địa phương.

Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH tỉnh, thành Hội trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết hoặc mời báo cáo viên Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố.
  1. Công tác tuyên truyền
Ban Tuyên huấn Trung ương Hội, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới tham mưu Ban Thường vụ Trung ương Hội về kế hoạch tuyên truyền thường xuyên nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết trên báo, tạp chí của Hội và phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị thông tin tuyên truyền, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tháng 7/2019.

3. Công tác giám sát, kiểm tra

Ban Thường vụ Trung ương Hội kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 đối với các tỉnh, thành Hội; Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 đối với các cấp Hội trong tỉnh; đưa nội dung giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35, Kế hoạch 14 vào chương trình giám sát, kiểm tra hằng năm của Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra các cấp Hội.

III. KINH PHÍ

Kinh phí cho việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở cấp nào thì do cấp đó bố trí theo chế độ tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Trung ương Hội chủ trì, phối hợp Ban Tuyên huấn Trung ương Hội lên lịch học tập Nghị quyết; chuẩn bị tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14.

Văn phòng Trung ương Hội chịu trách nhiệm bố trí địa điểm, kinh phí, in ấn tài liệu học tập; triệu tập Hội nghị; chuẩn bị các bài khai mạc, bế mạc Hội nghị và thực hiện các nội dung công việc khác liên quan công tác tổ chức Hội nghị.

2. Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội đầu mối tham mưu Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội về nội dung, chương trình học tập Nghị quyết; phối hợp với Văn phòng, các ban, đơn vị của Trung ương Hội tổ chức Hội nghị của Trung ương Hội. Chủ động theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đối với các tỉnh, thành Hội.

3. Các cơ quan báo chí của Trung ương Hội và các cấp Hội có các hình thức tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết 35 và Kế hoạch 14 cho cán bộ, hội viên, nông dân.

4. Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại địa phương mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ.

Căn cứ Kế hoạch này, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp chủ động, tích cực triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, một năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra và điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch có hiệu quả, thiết thực và gửi báo cáo về Trung ương Hội để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.
 
  Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng và
các Ban Đảng (để theo dõi, giúp đỡ);
- Ban Dân vận TW Đảng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW Đảng (để b/c);
- Ủy ban Trung ương MTTQVN (b/c);
- Các đ/c Ủy viên Đảng đoàn Hội NDVN;
- Các Đảng ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ
  cơ quan TW Hội NDVN;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu ĐĐ; VTTW Hội.
T/M ĐẢNG ĐOÀN
       BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Thào Xuân Sùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá