Thứ bảy, 20/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Kế hoạch: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh
17:52 - 29/08/2019
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
        Số 98 - KH/HNDTW                            Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh
 
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; từ ngày 22- 23 tháng 7 năm 2019Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) đã thảo luận và quyết nghị ban hành 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3)Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện để các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân cả nước nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của baNghị quyết nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân.

2. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội để tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 3 Nghị quyết, nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

3. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; tăng cường trao đổi, thảo luận,kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu để nắm chắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 3 Nghị quyết.

4. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội.

II. NỘI DUNG

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII:

- Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

- Nghị quyết số 05 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

- Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂMVÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Đối tượng

- Toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp Hội.

- Hội viên, nông dân cả nước.

2. Hình thức, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức các Hội nghị

2.1. Đối với Trung ương Hội

Tổ chức 07 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 3 Nghị quyết gồm:

2.1.1.Tổ chức 06 Hội nghị ở 6 Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân tại 6 khu vực

(1) Hội nghị thứ nhất:Cụm thi đua số 1, gồm Hội Nông dân các tỉnh sau: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Tổ chức tại tỉnh Lai Châu.

(2) Hội nghị thứ hai: Cụm thi đua số 2, gồm Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sau: Thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,Quảng Bình, Quảng Trị.Tổ chức tại tỉnh Ninh Bình.

(3) Hội nghị thứ ba: Cụm thi đua số 3, gồm Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sau: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng.Tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh.

(4) Hội nghị thứ tư: Cụm thi đua số 4, gồm Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sau: Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.Tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

(5) Hội nghị thứ năm: Cụm thi đua số 5, gồm Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sau: Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ.Tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng.

(6) Hội nghị thứ sáu: Cụm thi đua số 6, gồm Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sau: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.Tổ chức tại tỉnh Đồng Nai.

- Thành phần:Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua.

- Thời gian: 1,5 ngày, dự kiến từ ngày 15-25/9/2019.

(Ngày thứ nhất truyền đạt nội dung, buổi sáng ngày thứ hai tổ chức thảo luận 3 Nghị quyết).

2.1.2.Tổ chức 01 Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan Trung ương Hội

- Thời gian:1,5 ngày, dự kiến ngày 05-06/9/2019

(Ngày thứ nhất truyền đạt nội dung, buổi sáng ngày thứ hai tổ chức thảo luận 3 Nghị quyết).

- Địa điểm: Tại cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2.2. Đối với các tỉnh, thành Hội

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chứchọc tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

- Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết:

+ Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp huyện, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan tỉnh, thành Hội.

+ Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trước 15/10/2019.

(Ngày thứ nhất truyền đạt nội dung, buổi sáng ngày thứ hai tổ chức thảo luận 3 Nghị quyết).

3. Kinh phí tổ chức Hội nghị

Kinh phí cho việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở cấp nào thi do cấp đó bố trí theo chế độ tài chính hiện hành.

IV. BÁO CÁO VIÊN

1- Hội nghị tại cơ quan Trung ương Hội: Do các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội truyền đạt nội dung 3 Nghị quyết.

2- Hội nghị ở 6 Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân:Do các đồng chí Thường trực Trung ương Hội, Trưởng ban Chỉ đạo Cụm thi đua và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội trực tiếp truyền đạtnội dung 3 Nghị quyết.

3- Hội nghị ở cấp tỉnh: Do đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành phố trực tiếp truyền đạt nội dung 3 Nghị quyết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 Nghị quyết do đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng ban Chỉ đạo cụm thi đua làm Phó Trưởng ban; các thành viên là các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Trung ương Hội.

2. Ban Chỉ đạo Cụm thi đua có trách nhiệm giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội chủ trì, chỉ đạo các ban, đơn vị có liên quan và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết theo đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra.

3. Ban Tuyên huấn; Ban Kinh tế; Ban Xã hội, Dân số, Gia đình; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Ban Dân tộc, Tôn giáo, QP-AN Trung ương Hội là đơn vị Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạoCụm thi đuacông tác Hội và phong trào nông dân chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh:Lai Châu, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Nam, Sóc Trăng, Đồng Nai được lựa chọn đăng cai tổ chức Hội nghị,tham mưu giúpBan Chỉ đạo Cụm thi đua chuẩn bị các điều kiện và phục vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện3 Nghị quyết đạt kết quả thiết thực.

4. Văn phòng Trung ương Hội chịu trách nhiệm chuẩn bị kinh phí, in ấn tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết.

5. Ban Tuyên huấn Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Văn phòng Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biếnnội dung 3 Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

6. Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp Hội xây dựng Kế hoạch tổ chứchọc tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện3 Nghị quyết tại địa phương mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch.

Giao ban Tuyên huấn Trung ương Hội chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị là cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Cụm thi đua theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Trung ương Hội.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng và các Ban Đảng TW (để giúp đỡ);
- Các tỉnh, thành ủy (để phối hợp chỉ đạo);
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội (để thực hiện);
- Hội ND các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các đ/c Ủy viên BCH TW Hội (để thực hiện);
- Lưu TC, VP.
T/MBAN THƯỜNG VỤ
         CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
     Thào Xuân Sùng
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá