Thứ sáu, 29/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn v/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
11:14 - 09/04/2021
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
 * 
Số 303- HD/HNDTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
      Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021
 
HƯỚNG DẪN
 
Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
--------------
 
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Hướng dẫn số 03- HD/BTGTW, ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành hướng dẫn việc thực hiện như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Mục đích
 
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là những vấn đề liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn toàn hệ thống Hội, sự đồng thuận cao trong hội viên, nông dân; cổ vũ, động viên cán bộ Hội, hội viên, nông dân cả nước phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
2. Yêu cầu
 
- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ Hội, hội viên nông dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp Hội đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết.
 
- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, an toàn trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các cấp Hội, các chi Hội, tổ Hội nông dân; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; người đứng đầu các cấp Hội trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
 
- Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương, của Hội; gắn học tập, tuyên truyền nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 
- Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, phong phú, sâu rộng, phù hợp ở tất cả các cấp Hội.
 
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP
 
1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
 
Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).
 
Tập trung nghiên cứu sâu sắc, nắm chắc 05 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội 05 năm 2021-2025 và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và hệ thống chính trị với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò chủ thể của nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới…
 
2. Đối tượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
 
Toàn thể cán bộ, đảng viên của các cấp Hội đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; hội viên nông dân của Hội được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, nhất là những nội dung liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
3. Phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
 
- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết hợp nghe phổ biến, quán triệt với tự nghiên cứu.
 
- Trên cơ sở Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, lãnh đạo các Ban, đơn vị phối hợp với Đảng ủy bộ phận và các chi ủy tổ chức nghiên cứu, học tập gắn với xây dựng kế hoạch hành động và đề án cụ thể về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xong trong quý II/2021.
 
- Hội nghị quán triệt tại cơ quan Trung ương Hội theo hình thức trực tuyến.
 
- Đối với các tỉnh, thành Hội, các hội nghị tổ chức bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp). Việc tuyên truyền đến hội viên nông dân, các tỉnh, thành Hội chọn hình thức tuyên truyền trực tiếp hoặc lồng ghép sinh hoạt chi, tổ Hội nông dân, các hoạt động của Hội ở cơ sở.
 
4. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
 
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1 và tập 2);
 
- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);
 
- Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân);
 
- Tài liệu Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng;
 
- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);
 
- Tài liệu Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 
- Các tỉnh, thành Hội ngoài các tài liệu trên có thể bổ sung thêm các tài liệu được phát hành tại địa phương.
 
III. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT
 
1. Đối với cơ quan Trung ương Hội
 
- Ban Thường vụ Trung ương Hội sắp xếp, bố trí thời gian để lãnh đạo các Ban, đơn vị tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động nghiên cứu chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng Kế hoạch hành động, đề án cụ thể để thực hiện.
 
- Thời gian thực hiện xong trong quý II/2021.
 
2. Hội nông dân các tỉnh, thành phố
 
Căn cứ sự chỉ đạo của cấp uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ để lãnh đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức quán triệt, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên của Hội được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và báo cáo kết quả về Trung ương Hội ngay sau khi hoàn thành.
 
IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
 
1. Ban Chấp hành Trung ương Hội và Ban Chấp hành các cấp Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thể hiện quyết tâm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung” và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết. Các ban, đơn vị Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội cụ thể hóa chương trình hành động bằng các đề án, kế hoạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”.
 
2. Hằng năm, các cấp Hội kiểm điểm việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá công tác thi đua yêu nước hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội nông dân và người đứng đầu.
 
V. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TRONG CÁN BỘ HỘI, HỘI VIÊN NÔNG DÂN
 
1.Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới, nhất là lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo cán bộ Hội và hội viên nông dân; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết.
 
2. Các cấp Hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến đông đảo hội viên, nông dân các vùng miền bằng nhiều phương thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp; tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt chi Hội, tổ Hội nông dân, lồng ghép phong phú với các hoạt động khác của Hội; khuyến khích biên soạn các tài liệu ngắn gọn dành cho sinh hoạt chi, tổ Hội nông dân, tài liệu bằng tiếng dân tộc cho cơ sở Hội có nhiều hội viên nông dân là người dân tộc.
 
3. Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương Hội và các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền việc học tập, triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 
 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Trung ương Hội
 
- Ban Thường vụ chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
 
- Giao các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch và hoàn thành trong quý II/2021.
 
- Giao Ban Tuyên giáo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
- Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng Thông tin Điện tử cơ quan Trung ương Hội mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền việc thực hiện và vận dụng hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, định hướng dư luận xã hội; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.
 
2. Các tỉnh, thành Hội
 
- Căn cứ nội dung hướng dẫn trên cùng với sự chỉ đạo của tỉnh, thành uỷ, xây dựng Chương trình hành động để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
- Căn cứ tình hình thực tế địa phương, tỉnh, thành Hội xây dựng Chương trình hành động thiết thực về công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh.
 
- Chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo 100% hội viên nông dân trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
Yêu cầu các tỉnh, thành Hội gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Trung ương Hội (qua Ban Tuyên giáo)./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng và các Ban Đảng TW (để giúp đỡ);
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (để p/h)
- Ban Thường vụ TW Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Văn phòng ĐĐ&ĐU TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu TW Hội.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(đã ký) 
 
Thào Xuân Sùng
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá