Thứ bảy, 30/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
08:07 - 07/03/2014

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số  125 - HD/HNDTW

 

       Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(07/5/1954 – 07/5/2014)

 

Thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Chỉ thị số 31 - CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015”; Căn cứ Hướng dẫn số 108 -HD/BTGTW, ngày 25/02/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn các cấp Hội Nông dân, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống yêu nước, khơi dậy và phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức chu đáo, nội dung thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương hình thức. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam; Chiến thắng Điện Biên Phủ có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, có tính quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

2. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa gắn với tuyên truyền việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

3. Tuyên truyền về tình cảm và các hoạt động chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế giành cho sự kiện lịch sử trọng đại này. Ghi nhận và biểu thị lòng biết ơn của nhân dân ta với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

4. Triển khai tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, nông dân các cấp và phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI. Gắn tuyên truyền kỷ niệm với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa, thể thao... tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

5. Hội Nông dân các cấp phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương và hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên đặc biệt là thành viên của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng cấp, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gắn với giáo dục bài học lớn trong cán bộ, hội viên, nông dân trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Pháp; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng của nước ta hiện nay.

6. Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên khác tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà những người có công, cán bộ lão thành các mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, các gia đình chính sách tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tổ chức khánh thành, trao nhà tình thương cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vào dịp kỷ niệm…

Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có kế hoạch cụ thể triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ đến Hội Nông dân các cấp phù hợp với nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Tuyên huấn Trung ương Hội), số 9, phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy - Hà Nội trước ngày 15 tháng 6 năm 2014./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Ban Tuyên giáo TW Đảng;

- Thường trực Trung ương Hội;

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;

- Các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội;

- Lưu.

                                                     

           T/M BAN THƯỜNG VỤ    

       PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

      Nguyễn Hồng Lý

                                                                      

 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)!

3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam! 

4. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

5. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam!

6. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Ghi chú: - Đề cương tuyên truyền đăng tải trên của Website Hội Nông dân Việt Nam (hoinongdan.org.vn) mục văn bản.             

             - Báo cáo xin gửi về email:      binhluuduong@gmail.com

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.500
48.870
Vàng nhẫn
47.770
48.420
Vàng nhẫn
47.770
48.520
Tỷ giá