Thứ hai, 28/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề cương báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017
17:16 - 11/10/2016
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH …              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 *
      Số         -BC/HNDT                       Hà Nội, ngày    tháng 12 năm 2016  

 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016
Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

 
A- KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2016
I- TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
1- Tình hình sản xuất nông nghiệp
- Những thuận lợi, khó khăn.
- Kết quả đạt được.
2- Tình hình nông dân, nông thôn
- Khó khăn của nông dân, nông thôn.
- Bức xúc của nông dân, nông thôn.
- Tâm trạng, diễn biến tư tưởng của nông dân

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.
- Nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.
- Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền.
- Nắm bắt tình hình, tâm trạng, diễn biến tư tưởng của nông dân
- Kết quả tuyên truyền.
2- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp
- Công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên.
- Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi, tổ Hội.
-  Củng cố, nâng cao chất lượng các chi, tổ, cơ sở Hội.
- Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Quyết định số 2045-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng và sử dụng Quỹ Hội; đóng hội phí.
3- Công tác kiểm tra, giám sát 
- Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm ….
- Kết quả kiểm tra, giám sát:
+ Số cuộc kiểm tra.
+ Nội dung kiểm tra.
+ Số vụ có vi phạm, trong đó số vụ phải xử lý kỷ luật (nêu rõ các hình thức kỷ luật).
4- Công tác Thi đua - khen thưởng
- Việc tổ chức phát động thi đua. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua.
- Công tác khen thưởng.
5- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (nếu có)
- Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.
- Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế.
- Công tác vận động, quản lý và viện trợ nước ngoài.
- Kết quả đưa hội viên, nông dân đi lao động, làm việc ở nước ngoài.
6- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Thực hiện Quyết định 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
- Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

III- THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
- Kết quả đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…
- Những gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
- Những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Kết quả vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
2- Tổ chức dch v, tư vấn, hỗ trợ nông dân
- Dịch vụ về vn và cung ứng  thiết bị, vật tư nông nghiệp
+ Kết quả xây dựng và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Xây dựng mô hình sản xuất.
+ Kết quả phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn.
+ Cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp.
- Hỗ trợ nông dân tiếp cn vi khoa hc kỹ thut.
- Dịch vụ hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.
(Riêng đối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nêu rõ kết quả phối hợp với Tổng công ty Lương thực Miền Nam về hiệu quả của Chương trình tăng cường cung cấp thông tin cho nông dân trồng lúa 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long).
- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.
3- Vn đng, hưng dn nông dân tham gia phát trin các hình thc kinh tế tp th
- Công tác tuyên truyền, vận động. Tổ chức tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể.
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng mô hình kinh tế tập thể (nêu cụ thể năm 2016: xây dựng được bao nhiêu mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, hiệu quả hoạt động).

IV- THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới
- Phổ biến, tuyên truyền trong hội viên, nông dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
-  Tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch tại địa phương.
- Vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 
- Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.
2- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, con, em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
- Kết quả các chương trình phối hợp với Quân đội, Công an.
- Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
3- Kết quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" nay là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động  Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hội viên nông dân và Ban vận động  Quỹ vì người nghèo”.
- Kết quả đăng ký và thực hiện chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa.
- Kết quả tuyên truyền, vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quỹ vì người nghèo.
- Tham gia Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nông dân; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông, an toàn lao động…

V- XÂY DỰNG GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM
1- Tổ chức dạy nghề cho  nông dân
-  Việc đầu tư nâng cấp, xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh.
- Kết quả dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân.
2- Tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương
- Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nông dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
- Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới.

VI- ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1- Những kết quả nổi bật
* Nguyên nhân đạt kết quả.
2- Về hn chế, khuyết đi
* Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

B- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2017. 
I- VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.
2- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp.
3- Công tác kiểm tra, giám sát. 
4- Công tác Thi đua - khen thưởng.
5- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (nếu có)
6- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


II- THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
2- Tổ chức dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân.
- Dịch vụ về vốn.
- Cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp.
- Hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật.
- Dịch vụ hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.
- Tư vấn pháp luật.
3- Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
 
III- THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới
2- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh
3- Kết quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" nay là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động  Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hội viên nông dân và Ban vận động  Quỹ vì người nghèo”.

IV- XÂY DỰNG GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM.
1- Tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho  nông dân.
2- Tham gia xây dựng, giám sát, phản biện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

V- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội (nếu có).
 
   
Nơi nhận:
- Trung ương Hội (để b/c);
-……………………….
-………………………
-………………………..
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)
 
 

Biểu số liệu: Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016
Xem tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
54.650
55.300
Vàng nhẫn
52.550
53.100
Vàng nhẫn
52.550
53.200
Tỷ giá