Chủ nhật, 23/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
HƯỚNG DẪN V/v khen thưởng đại biểu dự Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V
15:30 - 30/05/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
         Số 234 - HD/HNDTW                     Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017
 
 
HƯỚNG DẪN
V/v khen thưởng đại biểu dự Hội nghị
Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V
----------------------
 

          Căn cứ Kế hoạch số 196 - KH/HNDTW ngày 14/02/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh” giỏi toàn quốc lần thứ V;
Căn cứ Quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1218-QĐ/HNDTW, ngày 24/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
          Căn cứ Quy định số 944-QĐ/HNDTW, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp;
          Nhằm biểu dương, tôn vinh các nông dân điển hình, tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” toàn quốc lần thứ V, giai đoạn 2012 - 2016, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ xét tặng và đề nghị xét tặng các hình thức khen thưởng cho các đại biểu nông dân đạt thành tích xuất sắc dự Hội nghị.
          Để công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

          I. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG
          1. Hình thức khen thưởng
          1.1. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng.
          1.2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
          1.3. Đề nghị BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen.
          2. Số lượng khen thưởng
          Các điển hình nông dân tham dự Hội nghị tổng kết Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” toàn quốc lần thứ V đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định đều được xét tặng 01 hình thức khen thưởng.
          a) Đối với khen thưởng cấp Nhà nước
          - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: mỗi tỉnh, thành phố được lựa chọn 02 điển hình xuất sắc trong số đại biểu đi dự Hội nghị toàn quốc để đề nghị Trung ương Hội trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng (riêng Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An được chọn 3 đại biểu).
          - Huân chương Lao động các hạng: Căn cứ báo cáo thành tích và trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, Trung ương Hội sẽ xét chọn các điển hình xuất sắc nhất trong số các cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước khen thưởng (Trung ương Hội sẽ thông báo kết quả sau).
         b) Đối với Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội: Số đại biểu còn lại sẽ được xét tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

          II. ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG.
          Các cá nhân là hội viên nông dân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; được các cơ sở Hội bình xét, chọn cử đi dự Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V.
          Không trình khen thưởng đối với hình thức khen thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi là cán bộ, công chức cấp xã; Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn (có thời gian thành lập Công ty từ năm 2014 trở về trước).

          III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG.
          1. Tiêu chuẩn chung:
          Phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quy định số 944-QĐ/HNDTW, ngày 04/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
          2. Tiêu chuẩn cụ thể:
          Thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thư­ởng và Quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam.   
          2.1. “Huân chương Lao động” hạng nhất
          Để tặng cho nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn: Có phát minh, sáng chế, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 7 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.
          Phát minh, sáng chế, sáng kiến phải được ứng dụng vào thực tiễn nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả trong sản xuất, được cấp Trung ương công nhận.
          2.2. “Huân chương Lao động” hạng nhì
          Để tặng cho nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đạt tiêu chuẩn: Có phát minh, sáng chế, sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 5 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.
          Phát minh, sáng chế, sáng kiến phải được ứng dụng vào thực tiễn nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả trong sản xuất, được cấp tỉnh công nhận.
          2.3. “Huân chương Lao động” hạng ba
          Để tặng cho nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đạt tiêu chuẩn: Có sáng kiến hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 3 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.
          Phát minh, sáng chế, sáng kiến phải được ứng dụng vào thực tiễn nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả trong sản xuất, được cấp huyện công nhận.
          2.4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
          Để tặng cho nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đạt tiêu chuẩn: Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 2 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.
          2.5- Bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
          Để tặng cho nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đạt tiêu chuẩn: Là hộ nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong số các hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp Trung ương; được hội viên, nông dân quý mến và học tập, làm theo.

          IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
          1. Đối với khen thưởng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội: 01 bộ, gồm:
          a) Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nông dân tỉnh, thành phố.
          b) Tờ trình của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, thành phố, kèm theo danh sách trích ngang thành tích của cá nhân (theo biểu số 01).
          c) Báo cáo thành tích của các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi có xác nhận của Hội Nông dân cấp cơ sở (cấp xã) và Hội Nông dân tỉnh, thành phố (theo mẫu gửi kèm).
          d) Bản phô tô Giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương.
          2. Đối với khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gồm:
          a) Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nông dân tỉnh, thành phố (02 bộ chính).
          b) Tờ trình của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, thành phố, kèm theo danh sách trích ngang thành tích của cá nhân (02 bộ theo biểu số 02).
          c) Báo cáo thành tích của các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi có xác nhận của Hội Nông dân cấp cơ sở (cấp xã), Ủy ban nhân dân xã và Hội Nông dân tỉnh, thành phố (theo mẫu gửi kèm) (03 bộ bản chính).
          d) Bản phô tô Giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương.
          3. Đối với khen thưởng Huân chương Lao động các hạng, gồm:
          a) Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nông dân tỉnh, thành phố (02 bộ).
          b) Tờ trình của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, thành phố, kèm theo danh sách trích ngang thành tích của cá nhân (02 bộ theo biểu số 02).
          c) Báo cáo thành tích của các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi có xác nhận của Hội Nông dân cấp cơ sở (cấp xã), Ủy ban nhân dân xã và Hội Nông dân tỉnh, thành phố (theo mẫu gửi kèm) (04 bộ bản chính).
          d) Bản phô tô Giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương.

          V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
          1. Báo cáo thành tích cá nhân viết ngắn gọn, bám sát mẫu đề cương gửi kèm, nêu bật được thành tích, kết quả đạt được trong 5 năm qua. Báo cáo không cần đóng quyển.
          2. Các trường hợp được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động các hạng phải có văn bản hiệp y của Ủy ban nhân tỉnh, thành phố. Việc hiệp y khen thưởng do Trung ương Hội thực hiện.
          Khi có ý kiến thẩm định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trung ương Hội sẽ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xin ý kiến hiệp y. Đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh, thành phố để có văn bản hiệp y sớm nhất.
          3. Đối với những trường hợp có ngành nghề kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế cho Nhà nước, khi trình khen thưởng cấp Nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân Chương Lao động) thì phải có xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.
          4. Đối với các trường hợp là Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty (được thành  lập từ năm 2015 đến nay) có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, khi trình các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động) thì phải có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế  Nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của của cơ quan có thẩm quyền.
          5. Đối với các trường hợp đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nếu đề nghị hình thức khen thưởng cao hơn thì thời gian kể từ ngày có quyết định khen thưởng lần trước đến tháng 8/2017 phải đủ 4 năm trở lên (đối với Huân chương Lao động) và 3 năm trở lên (đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) trong trường hợp cùng một thành tích.
          Đối với các trường hợp đề nghị tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội thì phải đảm bảo thời gian ít nhất là 2 năm kể từ ngày có quyết định tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội lần trước (trong trường cùng một thành tích).
          Đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện theo đúng hướng dẫn; chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn điển hình nông dân viết báo cáo thành tích theo mẫu.
Hồ sơ khen thưởng gửi về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức Trung ương Hội) chậm nhất trước ngày 25/6/2017. Đối với danh sách trích ngang thành tích gửi kèm theo tờ trình đồng thời gửi về hộp thư: Trangngoc@gmail.com

Sau thời hạn trên nếu tỉnh, thành Hội nào không gửi hồ sơ, hoặc hồ sơ không đúng theo hướng dẫn; Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về khen thưởng cho đại biểu của tỉnh, thành Hội đó.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, liên hệ với đồng chí Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức, ĐT: 0983 026 568 để được giải đáp kịp thời/./

                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội (b/c);
- HND các tỉnh, thành phố (t/h);                          
(Đã ký) 
- Ban Tổ chức Hội nghị;                                                                                
- Lưu VP, BTC.
                                                                    Lương Quốc Đoàn


Tải Danh sách trích ngang tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá