Thứ năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn: Quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023
08:51 - 13/05/2019
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        *
        Số 42 - HD//HNDTW                         Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2019
 
 
HƯỚNG DẪN
Quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh,
huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 

Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, căn cứ Đề án số 01 - ĐA/HNDTW, ngày 09/4/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn Quy trình lập Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể như sau:


I. Xây dựng Đề án Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Căn cứ Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, đối với cấp tỉnh Đảng đoàn chỉ đạo chủ trương, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp thống nhất xây dựng Đề án Ủy ban Kiểm tra đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình ban chấp hành cùng cấp thông qua. Đối với cấp huyện, cơ sở, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân cấp tỉnh, Ban Thường vụ họp thống nhất và xây dựng đề án Ủy ban Kiểm tra, trình Ban Chấp hành thông qua.

- Sau khi Đề án được Ban Chấp hành cùng cấp thông qua, báo cáo cấp ủy cùng cấp và ban thường vụ Hội cấp trên để biết.


II. Quy trình nhân sự Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bước 1: Trong quá trình xây dựng Đề án Ủy ban kiểm tra, ban thường vụ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở lựa chọn nhân sự tham gia ủy ban kiểm tra phù hợp, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo đề án và tình hình cụ thể của địa phương; tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy trình công tác cán bộ để thống nhất danh sách nhân sự cụ thể (họp thảo luận, lấy phiếu giới thiệu nhân sự trong đảng đoàn đối với cấp tỉnh, ban thường vụ, ban chấp hành Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở).

- Đối với nhân sự ủy ban kiểm tra là cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp dưới (nếu có): Ban thường vụ Hội Nông dân cấp lập ủy ban kiểm tra có văn bản gửi ban thường vụ cấp ủy và ban thường vụ Hội Nông dân cấp dưới đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp đó.

- Đối với nhân sự ủy ban kiểm tra là cán bộ ngành, đoàn thể cùng cấp (nếu có): Ban thường vụ Hội Nông dân cấp lập Ủy ban kiểm tra có văn bản gửi lãnh đạo ngành, đoàn thể đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp đó.

Bước 2: Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, cơ sở triệu tập hội nghị ban chấp hành để tiến hành bầu ủy viên ủy ban kiểm tra và bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trong số ủy viên ủy ban kiểm tra (thực hiện theo quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam).

Bước 3: Căn cứ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo Đề án Ủy ban kiểm tra đã được ban chấp hành Hội Nông dân cùng cấp thông qua, ban thường vụ Hội Nông dân cấp đó giới thiệu nhân sự phó chủ nhiệm để ủy ban kiểm tra tiến hành bầu.

Bước 4: Ủy ban kiểm tra triệu tập Hội nghị ủy ban kiểm tra tiến hành bầu phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (thực hiện theo quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam).

Bước 5:
- Hoàn thiện hồ sơ, đề nghị ban thường vụ Hội Nông dân cùng cấp phê chuẩn chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và báo cáo ủy ban kiểm tra hội cấp trên.

- Hoàn thiện hồ sơ trình ban thường vụ Hội cấp trên trực tiếp công nhận ủy viên ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

* Hồ sơ trình ban thường vụ Hội cấp trên trực tiếp công nhận bao gồm:
+ Tờ trình của ban thường vụ Hội Nông dân đề nghị công nhận chức danh ủy viên ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.
+ Đề án Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân.
+ Biên bản Hội nghị ban chấp hành về việc bầu ủy viên ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.
+ Biên bản kiểm phiếu bầu từng chức danh.
+ Danh sách trích ngang nhân sự ủy ban kiểm tra.

Bước 6: Báo cáo cấp ủy cùng cấp, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp trên.


III. Tổ chức thực hiện

1. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc lập ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp; tiếp nhận hồ sơ công nhận ủy viên ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, thẩm định và tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành quyết định công nhận.


2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Lập Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh và hướng dẫn Hội Nông dân cấp dưới lập Ủy ban kiểm tra đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước 30/6/2019 và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội (để b/c);
- Ủy viên UBKT TW Hội;
- Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, UBKT.
 
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                 (Đã ký)
 
 
          Lương Quốc Đoàn
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá