Chủ nhật, 05/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn: Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
08:57 - 13/05/2019
     HỘI NÔNG DÂN  VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       *
         Số 31 - HD/HNDTW                       Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019


HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
 
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII lần thứ hai và chương trình công tác năm 2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 như sau:


I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA:

“Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại ” và “Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”.


II. NỘI DUNG THI ĐUA
Triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung thi đua của Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 mà Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã cùng ký kết giao ước thi đua.

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) gắn với tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ quyền biển, đảo, biên giới của quốc gia; các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân và các nghị quyết của Hội đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Đẩy mạnh phong trào cải cách hành chính một cách sâu rộng, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy cán bộ, phương thức, lề lối làm việc, tăng cường dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, khắc phục bệnh hành chính và quan liêu xa dân.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, gắn phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động; phát huy vai trò của Hội và hội viên nông dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Hội Nông dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Các phong trào thi đua phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương ương 4 khóa XII của Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII của Đảng; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, coi trọng sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên của Hội Nông dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần tự giác, tự tin, tự chủ, tự học, tự vươn lên, hiến kế và sáng kiến để xây dựng Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh và nông thôn văn minh, hiện đại.

3. Phát động các đợt thi đua ngắn hạn, chuyên đề bằng các việc làm, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”, 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh.

4. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, nhất là Chi hội nông dân, cá nhân hội viên Hội Nông dân tiêu biểu để cỗ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống Hội và doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của Hội Nông dân các cấp.

5. Tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và tôn vinh theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, gắn với kết quả các phong trào thi đua, lấy hiệu quả, chất lượng công việc làm thước đo; quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở, hội viên nông dân nhất là những nơi điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.


III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua của Trung ương Hội giao mà Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 2 (khóa VII) đã biểu quyết thông qua. Năm 2019, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ nên việc giao chỉ tiêu thi đua chưa thể sát với tình hình thực tế của từng tỉnh. Vì vậy, cơ bản sẽ thực hiện trên cơ sở đăng ký của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố (trừ chỉ tiêu phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ do Ban Điều hành Quỹ Trung ương xây dựng định mức giao).

2. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các điển hình tiên tiến là cán bộ, hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

4. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp vào năm 2020.

5. Phát hiện, bồi dưỡng, nuôi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiến tiến để  chuẩn bị cho việc lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại Hội thi đua yêu nước cấp tỉnh, cấp Trung ương và trình các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước tại Đại hội thi đua yêu nước của các tỉnh, thành phố và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Hội Nông dân Việt Nam. Trong năm 2019, mỗi đơn vị tổ chức Hội có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 2 - 3 tập thể, 3 - 5 cá nhân điển hình tiêu biểu để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của Hội và của địa phương, đơn vị mình.


IV. ĐIỀU KIỆN, YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ, BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Điều kiện bình xét thi đua

- Có kế hoạch phát động thi đua.

- Tập thể, cá nhân phải có bản đăng ký thi đua từ đầu năm.

2. Yêu cầu đánh giá

- Có Kế hoạch, chương trình triển khai nhiệm vụ công tác Hội và các nội dung thi đua cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

- Theo dõi chặt chẽ, đánh giá đầy đủ các hoạt động của cấp Hội (rõ người, rõ việc, cách làm và kết quả đạt được).

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng và năm 2019 của đơn vị mình theo yêu cầu.

- Trung ương Hội sẽ kết hợp kiểm tra công tác Hội cùng với kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua khi đi công tác tại địa phương, đơn vị trên cơ sở đánh giá kiểm tra xác suất đơn vị.

3. Bình xét thi đua

Thực hiện theo Đề án số 62-ĐA/HNDTW, ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam” giai đoạn 2017 - 2022.


V. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội: tặng cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 theo quy định của Trung ương Hội.

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội: Thực hiện khen thưởng thường xuyên theo thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân đối với các tập thể, cá nhân trong 2 năm 2018, 2019 theo quy định.

3. Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện (Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể riêng).

4. Thực hiện khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất, có hành động, việc làm dũng cảm, cao đẹp, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, cộng đồng sâu sắc.


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Trung ương Hội

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, thang điểm thi đua cho từng nội dung thi đua; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cụm thi đua, các tỉnh, thành Hội triển khai tổ chức phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng theo quy định.

b) Hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với từng nội dung khen thưởng theo từng thời điểm thích hợp.

c) Thông báo kết quả thi đua, khen thưởng đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đến Thường trực các tỉnh, thành ủy.

d) Các ban, đơn vị Trung ương Hội thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và nội dung thi đua thuộc lĩnh vực ban, đơn vị mình phụ trách; phát hiện, đề xuất các điển hình tập thể, cá nhân để đề nghị khen thưởng theo quy định.

2. Đối với Hội Nông dân tỉnh, thành phố

a) Căn cứ nội dung Hướng dẫn này, Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 đến các đơn vị trực thuộc; tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

b) Tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua cuối năm, gửi bản đăng ký thi đua của tỉnh, thành phố về Trung ương Hội trước 25/4/2019 (trừ các tỉnh đã gửi).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức) để tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội giải quyết theo quy định. Giao Ban Tổ chức Trung ương Hội theo dõi, đôn đốc các cụm thi đua, các tỉnh, thành Hội thực hiện Hướng dẫn này.

Trên đây là Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố năm 2019. Đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Trung ương Hội;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu VP, BTC.
 
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                 (Đã ký)
 
 
 
         Lương Quốc Đoàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá