Chủ nhật, 23/02/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
16:21 - 29/08/2017
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          *                                        Hà Nội, ngày    tháng 8 năm 2017 


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI
trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
 

1- Tiêu đề Báo cáo:
- Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế.
2- Chủ đề Đại hội:
- Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững.
 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VI
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
 
A- TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
1- Tình hình sản xuất nông nghiệp

- Khái quát tình hình thuận lợi, khó khăn.
- Kết quả nổi bật trong sản xuất nông nghiệp.
- Hạn chế, yếu kém.
2- Tình hình nông dân
- Khái quát tình hình đời sống, điều kiện ăn, ở, chăm sóc sức khỏe; việc làm, thu nhập của nông dân.
- Tâm trạng, diễn biến tư tưởng; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nông dân.
- Khái quát tình hình khó khăn, bức xúc của nông dân.
3- Tình hình nông thôn
- Khái quát tình hình kinh tế, xã hội, an ninh nông thôn.
- Kết quả xây dựng nông thôn mới.
- Khái quát tình hình khó khăn, bức xúc trong nông thôn.

B- KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NHIỆM KỲ 2013-2018
I- Công tác xây dựng tổ chức Hội
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

- Nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.
- Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục.
- Nắm bắt tình hình, tâm trạng, diễn biến tư tưởng của nông dân.
- Kết quả tuyên truyền, giáo dục.
2- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội
- Công tác cán bộ Hội (đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp...).
- Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên.
- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi Hội, tổ Hội.
- Công tác chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp.
-  Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội, cơ sở Hội.
- Xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp (theo Đề án 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội).
- Xây dựng và sử dụng Quỹ Hội; thu, nộp hội phí.
3- Công tác kiểm tra, giám sát
- Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm.
- Kết quả kiểm tra, giám sát:
+ Số cuộc kiểm tra.
+ Nội dung kiểm tra.
+ Số vụ có vi phạm, trong đó số vụ phải xử lý kỷ luật (nêu rõ các hình thức kỷ luật).
4- Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn
- Công tác nghiên cứu khoa học.
- Kết quả ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ cho nông dân.
- Kết quả triển khai Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và công nghệ địa phương.
5- Công tác Thi đua - khen thưởng
- Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua.
- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.
- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua.
- Công tác khen thưởng.
6- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành các cấp Hội
- Đổi mới hình thức hoạt động, hướng về cơ sở. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân.
- Kết hợp giữa tuyên truyền với tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống để tập hợp nông dân.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ.
7- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
- Công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
- Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế thông qua các chương trình, dự án.
- Công tác vận động, quản lý nguồn viện trợ nước ngoài.
- Kết quả đưa hội viên, nông dân đi lao động, làm việc ở nước ngoài.

II- Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp
1- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

- Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
- Những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Kết quả đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi do Trung ương Hội giao.
- Kết quả vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
2- Tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất
2.1- Hỗ trợ vvốn và cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp:
+ Kết quả xây dựng và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Xây dựng mô hình sản xuất từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.
+ Kết quả phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn.
+ Kết quả phối hợp với các Ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh, thành phố.
+ Kết quả phối hợp với các doanh nghiệp tạo nguồn lực về vốn.
+ Kết quả phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp.
2.2- Hỗ trnông dân tiếp cn vi khoa hc kthut.
2.3- Hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.
2.4- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.
3- Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể
- Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể.
- Tổ chức tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể, hình thức, cách làm để phát triển kinh tế tập thể.
- Kết quả xây dựng mô hình kinh tế tập thể (nêu cụ thể xây dựng mới được bao nhiêu mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác; hiệu quả hoạt động ?).

III- Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới
1- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

- Phổ biến, tuyên truyền trong hội viên, nông dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
-  Tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch tại địa phương.
- Kết quả vận động nông dân đóng góp đất, ngày công, tiền... xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
- Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.
2- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, con, em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
- Kết quả các chương trình phối hợp với Quân đội, Công an thực hiện phong trào bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.
- Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hội viên nông dân
- Kết quả đăng ký và thực hiện chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa.
- Tham gia phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nông dân; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông, an toàn lao động…
- Kết quả tuyên truyền, vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quỹ vì người nghèo.

IV- Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam với xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh
1- Tổ chức dạy nghề cho  nông dân

-  Việc đầu tư nâng cấp, xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh.
- Kết quả dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân.
2- Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân
3- Giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải

 Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
4- Tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương
- Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới.

V- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc
- Thực hiện Quyết định 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
- Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để phát triển Đảng.

C- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
I- Đánh giá chung
1- Những kết quả nổi bật, nguyên nhân
2- Hạn chế, yếu kém

- Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội.
- Về vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp.
- Về vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng nông thôn mới.
- Về vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.
- Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
* Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém.
- Nguyên nhân chủ quan.
- Nguyên nhân khách quan.

II- Bài học kinh nghiệm
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ,
GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN
NHIỆM KỲ VII  (2018-2023)
 
* Dự báo tình hình:
- Tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới trong 5 năm 2018 - 2023 (thuận lợi, khó khăn).
- Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong 5 năm 2018 - 2023.

A- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
I- Phương hướng chung
II- Mục tiêu
III- Các chỉ tiêu chủ yếu

B- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I- Về xây dựng tổ chức Hội
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng
2- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội
3- Công tác kiểm tra, giám sát
4- Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn
5- Công tác Thi đua - khen thưởng
6- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

II- Vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp
1- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
2- Tổ chức hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất

- Hỗ trợ về vốn.
- Cung ứng thiết bị, vật tư phục nông nghiệp.
- Hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật.
- Hỗ trợ thông tin, chỉ dẫn địa lý xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.
- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.
3- Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp
4- Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn

III- Vai trò trách nhiệm của Hội trong xây dựng nông thôn mới
1- Tham gia thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, nông dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
-  Tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch tại địa phương.
- Vận động nông dân đóng góp đất, ngày công, tiền... xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
- Vận động nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu
2- Tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động, con, em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
- Thực hiện các chương trình phối hợp với Quân đội, Công an về bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.
- Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
3- Thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

IV- Vai trò, trách nhiệm của Hội với xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh
1- Xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
2-  Tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho  nông dân
3- Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp
4- Tham gia xây dựng, giám sát, phản biện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn
5- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nông dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
-  Nắm tình hình khó khăn, bức xúc trong nông nghiệp, nông dân nông thôn để kiến nghị,  tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
- Tích cực đối thoại với nông dân để nắm bắt và phản ánh, đề xuất kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân.
- Tập trung xây dựng Luật nông dân để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.
6- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải
 Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

V- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc
 Thực hiện Quyết định 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
 
 
 Chú ý: Tải biểu "Tổng hợp số liệu kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 5 năm" tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
45.600
46.050
Vàng nhẫn
45.600
46.150
Vàng nhẫn
45.600
46.250
Tỷ giá