Thứ tư, 17/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Bà Rịa- Vũng Tàu:Đấu tranh ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên
16:28 - 05/07/2022
(Cổng ĐT HND)- Ngay sau khi có Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí  thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung  ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy  thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Hội Nông dân tỉnh đã triển  khai quán triệt, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Quyết định. 
Việc tuyên  truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên được tổ chức dưới nhiều hình thức thông  qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan định kỳ hàng tháng hoặc lồng ghép với các hội nghị  khác. Trên cơ sở các văn bản, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Chính phủ và các văn  bản của tỉnh về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển  hóa”, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Cấp ủy đã chỉ  đạo gắn việc thực hiện Quyết định với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, nghiêm túc kiểm điểm tự phê  bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện chế độ  báo cáo theo đúng quy định... Qua đó cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã phát huy  quyền làm chủ, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện  tốt nhiệm vụ chính trị, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và  cán bộ, đảng viên. 


Đảng đoàn, Ban Thường vụ phối hợp với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ  đạo tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 99-QĐ/TW thông qua các  buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Niêm yết tại cơ quan nội dung 19 điều đảng viên  không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng khóa XIII để cán bộ, đảng viên thực hiện, góp ý, đấu tranh  ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Triển khai thực hiện các văn  bản của Đảng và công khai việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ,  công chức theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong  cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 
Trong thực hiện nhiệm vụ, Lãnh đạo cơ quan đã thực hiện công khai, dân  chủ để cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan nắm được, góp ý và giám sát việc tu  dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức,  lối sống của từng cấp ủy viên, của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của cán bộ,  đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, góp phần thực hiện hiệu  quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tổ chức tuyên truyền cho 26/26  CBCCVC cơ quan; thực hiện giám sát về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính  trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  thực hiện Nghị quyết 04 đối với 05 đảng viên.  

 
Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cũng nghiêm túc triển khai, thực hiện Quy  định 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người  đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những  phản ảnh, kiến nghị của dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư tại cơ quan, đơn vị thông  qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin  điện tử của Hội. Khi tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến  nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của  nhân dân; công tâm, khách quan, kịp thời, trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời  hạn, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người  dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại,  tố cáo theo quy định. 

 
Thực hiện Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Hội  Nông dân các cấp đẩy mạnh phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò  giám sát và phản biện xã hội, chủ động tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng  viên; tham gia giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, một số chương  trình, dự án phát triển KT-XH. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành tổ chức  Đoàn giám sát liên ngành MTTQ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương và Hội Nông dân tỉnh tiến hành 10 cuộc giám sát; chỉ đạo cấp huyện tiến hành 39 cuộc giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng các loại vật  tư, phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo  các báo cáo, đề án, nghị quyết của tỉnh về các nội dung, vấn đề có liên quan đến  nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nông  dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà  nước. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những băn khoăn của  hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, chính quyền; giúp cấp uỷ Đảng và  chính quyền có biện pháp giải quyết những băn khoăn, thắc mắc, đáp ứng yêu  cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân. Hội Nông dân các cấp đã tiếp nhận và giải quyết  230 đơn thư kiến nghị của nông dân. Đồng thời tham gia phối hợp với các sở,  ngành liên quan giải quyết 1.962 đơn thư của nông dân; hoà giải thành 454 vụ  việc. 
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phân công đồng chí Phó Bí thư Chi bộ,  Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh tham gia tiếp dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh  hàng tháng, kịp thời tiếp nhận, phản ánh những vấn đề bức xúc của nông dân với  Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương, tạo điều kiện giúp nông dân  phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu và giảm bớt khó khăn trong sản xuất, đời  sống. 

 
Đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đóng góp ý kiến  xây dựng các văn bản như: các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp,  chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; nội quy, quy chế làm việc của cơ  quan… trước khi ban hành, triển khai thực hiện. 

 
Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được đề cử, bỏ phiếu tín nhiệm đối  với lãnh đạo; xây dựng chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong  việc giám sát thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và thực  hiện quy chế dân chủ tại cơ quan được tăng cường. Hội ND tỉnh cùng  MTTQ và các  ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, chú trọng vào các chương  trình liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân, nhân dân hoặc  những vấn đề bức xúc ở khu dân cư; Gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân với việc  thông qua các mô hình, chương trình, dự án phát triển sản xuất, thu hút tập hợp  hội viên, nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy  lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cải cách hành chính và các phong trào thi  đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng  nông thôn mới...

 
Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, ý  thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân và tích cực tham gia thực  hiện đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan luôn  lắng nghe ý kiến kiến nghị, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để xem xét, giải  quyết theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố  cáo của công dân. 
 
 
Hội ND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tập trung xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp tiêu biểu

 

Thắng Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá