Thứ hai, 20/05/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Hải Dương: Tích cực thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị
20:04 - 02/12/2018
(TVPL)- Qua 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đã từng bước làm thay đổi nhận thức và hành động của các tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân từ tỉnh tới cơ sở.
Ảnh minh họa

Hội ND tỉnh đã triển khai, chỉ đạo việc các cấp Hội ND tích cực nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05, các nghị quyết, kết luận của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy;  phối hợp thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành cùng cấp triển khai, thực hiện giám sát về xây dựng nông thôn mới, nội dung kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức chính trị tại cơ sở, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và góp ý một số văn kiện, đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các cấp Hội ND trong tỉnh đã đảm nhận việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức triển khai có kết quả.


Năm năm qua, Hội ND tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện như: Chương trình phối hợp số 03 giữa Hội ND, Ủy ban MTTQ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương tỉnh Hải Dương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp đến năm 2020; chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội,  thực hiện việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn.


Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân các cấp Hội đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức như: Hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Hội ND tỉnh đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn cho 580 cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch Hội ND cơ sở về kỹ năng giám sát và phản biện xã hội; quy trình tổ chức cuộc giám sát thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; kỹ năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện các cuộc giám sát theo chuyên đề từng năm như: Giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến đảm bảo ngân sách cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ năm 2014 đến tại 04 huyện và 08 cơ sở. Kết quả cho thấy, cấp huyện và cơ sở đã cơ bản thực hiện đúng theo phân bổ ngân sách cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động mới, phát sinh theo chuyên môn của các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được cơ sở quan tâm, hỗ trợ nhiều vì phụ thuộc vào thu ngân sách và sự hạn hẹp của gói 50 triệu đồng ở cơ sở.


Về thực hiện Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại 04 huyện và 08 cơ sở, qua giám sát cho thấy, cấp huyện và cơ sở đã cơ bản thực hiện đúng theo pháp lệnh.


Bên cạnh đó, các cấp Hội ND còn chỉ đạo, quán triệt lồng ghép thực hiện các chương trình phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát trong nội bộ tổ chức Hội thông qua các lớp tập huấn, dạy nghề cho hội viên, nông dân… Tiêu biểu như Hội ND các huyện Kinh Môn, Thanh Miện, Tứ Kỳ…


Về công tác phản biện xã hội, Hội ND tỉnh đã tham gia xây dựng, góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; các chính sách liên quan đến chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiêu thụ nông sản, vệ sinh môi trường nông thôn. Đặc biệt đã tham mưu, phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cán bộ, hội viên, nông dân.


Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát theo chuyên đề như: Giám sát về xây dựng nông thôn mới; nội dung kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức chính trị tại cơ sở; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát sử dụng các nguồn phí, Quỹ HTND, quỹ Hội, vốn vay ủy thác ngân hàng CSXH và ngân hàng NN&PTNT. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, Thanh tra, Công an huyện giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Tiêu biểu như các đơn vị Thanh Miện, Chí Linh, Gia Lộc, thành phố Hải Dương...


Các cơ sở Hội cũng thường xuyên triển khai giám sát tại các chi, tổ Hội về xây dựng nông thôn mới; pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu, thi các khoản đóng góp của nhân dân; chính sách giảm nghèo; các nguồn phí, Quỹ của Hội; giám sát thực hiện giải quyết đơn thu, khiếu nại, tố cáo của nông dân...


Thực hiện góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218 và Quyết định 1362-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội ND tỉnh còn tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản của Đảng, chính quyền như: Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Cùng với đó là sự tham gia, góp ý tích cực vào dự thảo các Bộ Luật, Luật như: Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Luật Hình sự (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), tuyên truyền Hiến pháp năm 2013…


Hội ND tỉnh và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021 với các các nội dung như: Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội, hội viên nông dân trong công tác phòng chống tội phạm; phát động phong trào nông dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động...


Hội ND cấp huyện và cơ sở đã nghiêm túc triển khai kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hàng năm. Trong đó đã cụ thể hóa bằng việc góp ý các dự thảo văn bản của Đảng, chính quyền; các đề án, dự án; tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên nông dân; tham gia bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và UBND xã và trưởng thôn, khu dân cư; tiếp thu và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân nói chung và nông dân nói riêng.


Tại các cuộc giám sát và phản biện xã hội, các thành viên của Đoàn giám sát đã chỉ ra những nội dung đã làm được, chưa làm được, góp ý để cấp ủy, chính quyền và các Ban chỉ đạo chuyên đề các cấp tiếp thu, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện. Sau các cuộc giám sát và phản biện xã hội, các Đoàn đều xây dựng báo cáo kiến nghị gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc tiếp thu, chỉnh lý.


Hàng năm, các cấp Hội ND đều tiến hành kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Quyết định 217, 218 gắn với sơ kết và tổng kết chương trình công tác Hội và phong trào nông dân. Nhiều đơn vị đã làm tổ chức tốt các hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, đó là Hội ND các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà và thị xã Chí Linh…


 Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Hội ND đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền các địa phương; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân nói chung và của hội viên nông dân nói riêng; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.


Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục tham mưu, chỉ đạo các cấp Hội ND tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định 217, 218; phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 03-CTPH/HND - MTTQ - SNN&PTNT – Sở Công thương; tham gia các Đoàn giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội về giám sát và phản biện xã hội; tăng cường tham mưu, tham gia đối thoại với hội viên, nông dân về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Hải Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.220
36.390
Vàng nhẫn
36.240
36.640
Vàng nhẫn
36.240
36.740
Tỷ giá
EUR
26737.86
GBP
29942.32
USD
23470