Thứ hai, 02/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Ủy ban Dân tộc đề xuất bãi bỏ 8 văn bản
10:57 - 30/08/2022
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành.
Bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành


Theo Ủy ban Dân tộc, hiện nay Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã hết giai đoạn thực hiện nên một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các quy định mới ban hành và không còn áp dụng trong thực tiễn. 

Do vậy, Ủy ban Dân tộc dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành sau đây:

1. Thông tư số 218/2005/TT-UBDT ngày 29/3/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn đánh giá các xã đã hoàn thành mục tiêu chương trình 135.

2. Thông tư số 01/2007/TT-UBDT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn việc xác định năng lực làm chủ đầu tư và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

3. Thông tư số 05/2007/TT-UBDT ngày 19/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II.

4. Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19/7/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

5. Thông tư số 01/2009/TT-UBDT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, Điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

6. Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

7. Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/05/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

8. Thông tư số 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc.

Đối với Thông tư 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc được ban hành trên căn cứ của Luật tố cáo 2011, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tiếp công dân 2013 và các Nghị định hướng dẫn của các Luật trên. Hiện nay Luật Tố cáo 2011 được thay thế bằng Luật Tố cáo 2018, Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 hướng dẫn Luật Tố cáo được thay thế bằng Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019; Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 hướng dẫn Luật Khiếu nại được thay thế bằng Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, do đó các quy định trong Thông tư 01/2015/TT-UBDT không còn phù hợp và không còn được áp dụng trong thực tế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Uỷ ban Dân tộc, nên cần thiết đề xuất bãi bỏ.

Sau khi bãi bỏ Thông tư 01/2015/TT-UBDT, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại Uỷ ban Dân tộc sẽ áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


Khánh Linh
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá